Про затвердження Правил повiтряних перевезень пасажирiв i багажу

МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.11.2012

N 735


Про затвердження Правил повiтряних перевезень пасажирiв i багажу

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 грудня 2012 р. за N 2219/22531


     Вiдповiдно до частини другої статтi 100 Повiтряного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачiв", пiдпункту 4.10.119 пiдпункту 4.10 пункту 4 Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України, затвердженого Указом Президента України вiд 12 травня 2011 року N 581, на виконання Програми iнтеграцiї України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України вiд 14 вересня 2000 року N 1072, наказую:

 

     1. Затвердити Правила повiтряних перевезень пасажирiв i багажу, що додаються.

     2. Державнiй авiацiйнiй службi України забезпечити:

     2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     2.2. Доведення цього наказу до вiдома пiдприємств, органiзацiй та установ, що задiянi у повiтряних перевезеннях пасажирiв i багажу.

     2.3. Оприлюднення цього наказу на офiцiйному сайтi Мiнiстерства iнфраструктури України.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 23 квiтня 2010 року N 216 "Про затвердження Правил повiтряних перевезень пасажирiв i багажу", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11 серпня 2010 року за N 669/17964.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Єфименка К. О.

Вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр iнфраструктури України

Б. Колеснiков

 

ПОГОДЖЕНО:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства iнфраструктури України
30.11.2012 N 735

Голова Державної авiацiйної служби України

А. А. Колiсник

 

В. о. Голови Державної iнспекцiї України з питань захисту прав споживачiв

О. П. Соколова

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 грудня 2012 р. за N 2219/22531

Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва

М. Ю. Бродський

 

В. о. Голови Антимонопольного комiтету України

Р. I. Кузьмiн

 
 

ПРАВИЛА
повiтряних перевезень пасажирiв i багажу

I. Загальнi положення

     1. Цi Правила розроблено з урахуванням вимог Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради вiд 05 липня 2006 року N 1107/2006 про права iнвалiдiв та осiб з обмеженою рухливiстю при використаннi повiтряного простору, Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради вiд 11 лютого 2004 року N 261/2004 про запровадження загальних правил компенсацiї та допомоги пасажирам у разi вiдмови у перевезеннi та скасування чи тривалої затримки рейсiв, Регламенту Ради (ЄС) вiд 09 жовтня 1997 року N 2027/97 про вiдповiдальнiсть перевiзника у випадку iнциденту, iз змiнами, внесеними Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради вiд 13 травня 2002 року N 889/2002, Монреальської конвенцiї 1999 року, Загальних умов перевезень пасажирiв i багажу, встановлених Мiжнародною асоцiацiєю повiтряного транспорту ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA), та резолюцiй i рекомендованої практики Мiжнародної асоцiацiї повiтряного транспорту (IATA).

     2. Забезпечення авiацiйної безпеки пiд час авiаперевезень пасажирiв та багажу здiйснюється вiдповiдно до законодавства, зокрема Закону України "Про Державну програму авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї".

     3. Цi Правила розробленi з метою встановлення загальних умов перевезення пасажирiв i багажу повiтряним транспортом, забезпечення безпеки польотiв та якостi обслуговування.

     4. Термiни, що використовуються в цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

     автоматизована система бронювання / глобальна розподiльна система - система, яка забезпечує вiдображення iнформацiї про розклад рейсiв, наявнiсть мiсць та тарифи авiаперевiзникiв i за допомогою якої здiйснюється бронювання послуг повiтряних перевезень (далi - АСБ/ГРС);

     авiацiйний перевiзник (далi - перевiзник) - суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирiв, вантажу повiтряним транспортом: у випадку українського перевiзника - на пiдставi лiцензiї, а також сертифiката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї України; або у випадку iноземного авiаперевiзника - на пiдставi вiдповiдного документа компетентного органу iншої країни, який вiдповiдає положенням мiжнародних договорiв, що є обов'язковими для України;

     авiацiйний перевiзник, що провадить дiяльнiсть, - перевiзник, який виконує або має намiр виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням iншої особи, юридичної або фiзичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згiдно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всi iншi послуги, що пов'язанi з таким перевезенням, незалежно вiд того, чи є ця юридична або фiзична особа фактичним перевiзником або перевiзником за договором. Термiн "перевiзник" включає агентiв, працiвникiв, представникiв i пiдрядникiв перевiзника, якщо цими Правилами не передбачено iнше;

     агент з обслуговування - суб'єкт наземного обслуговування, уповноважений перевiзником здiйснювати операцiї з наземного обслуговування пасажирiв i багажу;

     багажна iдентифiкацiйна бирка - документ, виданий перевiзником для iдентифiкацiї зареєстрованого багажу;

     виключнi умови - умови, за яких перевезення пасажирiв i багажу не пiдпадає пiд звичайнi операцiї i процедури експлуатацiї цивiльних повiтряних суден, у тому числi умови, за яких здiйснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха чи аварiї тощо;

     групове перевезення - перевезення групи осiб, що мають спiльну мету подорожi. Мiнiмальна кiлькiсть групи встановлюється перевiзником;

     днi - календарнi днi, включаючи усi сiм днiв тижня, святковi i неробочi днi. Для визначення строку дiйсностi перевiзної документацiї, актiв та iнших документiв, а також строкiв закiнчення перевезення, строкiв давностi для пред'явлення претензiй вiдлiк починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подiя або вчинено дiю; залишок часу цiєї доби до розрахунку не береться. Якщо закiнчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихiдний день, то днем закiнчення строку є перший за ним робочий день;

     договiр чартеру (фрахтування) повiтряних суден - договiр, за яким одна сторона (фрахтiвник) зобов'язується надати iншiй сторонi (фрахтувальниковi) за плату всю або частину мiсткостi в одному чи кiлькох повiтряних суднах на один або кiлька рейсiв для перевезення пасажирiв, багажу;

     зiпсований квиток - квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги iдентифiкувати або прочитати iнформацiю, що мiститься у ньому;

     змiшане перевезення - перевезення, що здiйснюється з використанням рiзних видiв транспорту за одним перевiзним документом за участю повiтряного транспорту;

     зупинка на маршрутi (Stopover) - попередньо узгоджена мiж перевiзником i пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пунктi, крiм пунктiв вiдправлення та призначення;

     iнтерлайн-угода - угода про взаємне визнання перевiзної документацiї та проведення вiдповiдних взаєморозрахункiв;

     код перевiзника - умовне лiтерне або лiтерно-цифрове позначення перевiзника, надане IATA вiдповiдно до встановленого порядку, яке застосовується для iдентифiкацiї повiтряного перевiзника в АСБ/ГРС;

     комерцiйнi угоди - будь-якi угоди мiж перевiзниками, крiм агентської угоди, що стосуються надання ними спiльних послуг, пов'язаних з повiтряними перевезеннями пасажирiв та багажу;

     компенсацiя в порядку регресу - компенсацiя витрат за рахунок третьої особи;

     користувач - особа, яка користується повiтряним транспортом або має намiр користуватися ним;

     маршрут-квитанцiя (Itinerary/Receipt) - документ (документи), який (якi) є складовою частиною електронного квитка i мiстить(ять) необхiднi вiдомостi (наприклад, прiзвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповiщення та повiдомлення;

     мiсце вiдправлення - пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу;

     Конвенцiя про унiфiкацiю деяких правил мiжнародних повiтряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в мiстi Монреалi (далi - Монреальська конвенцiя);

     надзвичайнi обставини - обставини, якi призводять до тривалої затримки або скасування одного або бiльше рейсiв, навiть якщо вiдповiдним авiаперевiзником було вжито всiх розумних заходiв, щоб запобiгти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, вiйськовi дiї, масовi безлади, диверсiя, ембарго, пожежi, паводки чи iншi стихiйнi лиха, вибухи, дiї чи бездiяльнiсть державних органiв, страйки, технiчнi перешкоди, що виникли внаслiдок вiдмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунiкацiй, обладнання, програмного забезпечення;

     нормальний тариф - виключно гнучкий тариф, встановлений для обслуговування бiзнес-, економiчного класу обслуговування, iнодi для премiум-класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкiсть щодо бронювання мiсця, оформлення квитка, термiну зупинки, стоп-оверiв, комбiнування тарифiв, перебронювання та змiни маршруту, вiдмови у перевезенi тощо. Строк дiї тарифу становить 12 мiсяцiв;

     основне мiсце дiяльностi авiаперевiзника - мiсцезнаходження головного офiсу, за яким здiйснюються основнi адмiнiстративно-органiзацiйнi та фiнансовi функцiї авiаперевiзника;

     основне й постiйне мiсце проживання - одне зафiксоване й постiйне мiсце проживання пасажира на момент подiї. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постiйного мiсця проживання;

     остаточний час оформлення пасажирiв - час, пiсля закiнчення якого пасажири, якi не встигли пройти реєстрацiю або на посадку до лiтака, не приймаються до перевезення на вiдповiдний рейс;

     пасажир транзитний - пасажир, який згiдно з договором повiтряного перевезення далi перевозиться тим самим рейсом, яким вiн прибув до промiжного аеропорту;

     пасажир трансферний - пасажир, який згiдно з договором повiтряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далi перевозиться iншим рейсом того самого або iншого перевiзника;

     пасажирський купон (або пасажирська квитанцiя) - частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира пiсля здiйснення перевезення i до якої додаються повiдомлення стосовно умов перевезення пасажира;

     пiдтверджене бронювання - бронювання, яке було зроблене в автоматизованiй системi бронювання i пiдтверджене перевiзником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК";

     повiтряне перевезення - перевезення пасажирiв, багажу, вантажiв або пошти, яке здiйснюється повiтряним судном на пiдставi вiдповiдного договору повiтряного перевезення. Перевезення може бути мiжнародним та внутрiшнiм. Мiжнародне перевезення - перевезення, в якому пункт вiдправлення i пункт призначення, незалежно вiд того, була чи нi зупинка в перевезеннi або перевантаження, розмiщенi або на територiї двох рiзних країн, або на територiї однiєї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на територiї iншої країни. Внутрiшнє перевезення - транспортування пасажирiв i/або багажу на повiтряних суднах мiж пунктами, якi розмiщенi на територiї України;

     польотний купон - частина пасажирського квитка або в разi електронного квитка електронний купон, у якому визначено вiдповiднi пункти вiдправлення та прибуття, мiж якими купон є дiйсним для перевезення пасажира i багажу;

     потенцiйно небезпечнi пасажири - категорiя пасажирiв, якi здiйснюють перелiт у примусовому порядку (конвойованi, депортованi) в супроводi вповноважених спiвробiтникiв вiдповiдних органiв;

     правила перевiзника - правила, iнструкцiї та технологiї, встановленi перевiзником, якi використовуються пiд час повiтряного перевезення пасажирiв та/або багажу, у тому числi правила повiтряних перевезень пасажирiв i багажу, правила застосування тарифiв, стандарти та настанови з обслуговування пасажирiв i багажу, порядок розгляду претензiй та позовiв;

     претензiя - складена у письмовiй формi вимога зацiкавленої особи про вiдшкодування шкоди (збиткiв), що виникла в результатi внутрiшнього або мiжнародного повiтряного перевезення;

     рейс з надлишком бронi - рейс, на який кiлькiсть пасажирiв, що мають пiдтверджене бронювання i прибули на реєстрацiю до закiнчення остаточного часу оформлення пасажирiв, перевищує кiлькiсть наявних мiсць на рейсi;

     розумнi заходи - адекватнi заходи, якi вживаються перевiзником з метою вiдвернення або зменшення шкоди (збиткiв) пасажира;

     розумнi строки - перiод часу, розумна межа тривалостi якого при повiтряному перевезеннi пасажира (багажу) становить двi години або бiльше - стосовно всiх рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв; три години або бiльше - для всiх рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв; або чотири години або бiльше - для всiх iнших рейсiв;

     сегмент маршруту - частина перевезення мiж двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту i оформлюється на одному польотному купонi;

     спецiальне право запозичання (далi - СПЗ) - розрахункова грошова одиниця, яка використовується Мiжнародним валютним фондом (далi - МВФ) i визначається як кошик валют, склад якого перiодично переглядається МВФ для того, щоб вiн вiдображав вiдносне значення валют у свiтовiй торгiвлi та фiнансових системах;

     спецiальний тариф - опублiкований перевiзником тариф, що має певнi обмеження у частинi його застосування;

     спецiальнi умови - умови перевезення пасажирiв i багажу, якi виникають унаслiдок невiдповiдностi положень цих Правил правилам iншої країни, або якщо правилами iншої країни встановлений бiльш низький рiвень щодо умов перевезень, нiж той, що встановлений цими Правилами, або якщо iншою країною вимагається дотримання її правил i при цьому ставиться пiд загрозу виконання договору перевезення;

     суб'єкт, що надає агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень (далi - агент з продажу) - юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з продажу повiтряних перевезень за дорученням авiаперевiзника або генерального агента на пiдставi договору;

     тарифнi нормативи - установленi й опублiкованi перевiзником тарифи та правила їх застосування;

     узгодженi мiсця зупинки - пункти (крiм пунктiв вiдправлення i призначення), якi визначенi у квитку або наведенi в розкладi руху перевiзника як запланованi пункти зупинок на маршрутi перевезення;

     чартерний рейс iз бiзнес-метою - чартерний рейс, для виконання якого вся ємнiсть повiтряного судна фрахтується однiєю фiзичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємностi третiй особi) з метою перевезення пасажирiв та/або вантажу i не розподiляється мiж iншими фрахтувальниками. При цьому кiлькiсть пасажирiв, якi перевозяться, не може перевищувати 15 осiб, а вантаж - 2 тонни.

     Iншi термiни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннi, наведеному в Повiтряному кодексi України.

II. Сфера використання

Глава 1. Загальнi умови перевезення

     1. Цi Правила застосовуються до будь-якого мiжнародного i внутрiшнього перевезення пасажирiв або багажу, яке здiйснюється повiтряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повiтряним транспортом, що здiйснюються перевiзником безкоштовно, до/з аеропортiв, розташованих на територiї України.

     2 Цi Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згiдно з квитком. Визначення експлуатанта як перевiзника на такий рейс є пiдтвердженням iснування договору перевезення на такий рейс мiж цим перевiзником i пасажиром, який зазначений у квитку.

     3. Усi перевезення пасажирiв i багажу, що зазначенi в пунктi 1 цiєї глави, є об'єктом правил перевiзника, а також тарифних нормативiв перевiзника, чинних на дату видачi квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити - на дату початку перевезення. Пiд час перевезення пасажирiв i багажу використовуються правила, тарифи i збори, що дiють на дату оформлення квитка.

     4. Український перевiзник, за винятком перевiзника, який здiйснює виключно чартернi рейси з бiзнес-метою, встановлює свої правила повiтряних перевезень пасажирiв i багажу (державною мовою), спрямованi на пiдвищення ефективностi та якостi перевезень, якi не можуть мiстити стандартiв чи нормативiв якостi, вiдповiдальностi за обслуговування пасажирiв, нижчих за рiвень установлених вимог цих Правил, попередньо погодивши їх з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     Умови договору на виконання чартерного рейсу з бiзнес-метою не повиннi суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирiв у разi вiдмови у перевезеннi, скасування чи тривалої затримки рейсу.

     5. Iноземний авiаперевiзник, який провадить дiяльнiсть в Українi, зобов'язаний поiнформувати уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї про свої правила та вимоги, якими визначаються умови здiйснення повiтряних перевезень пасажирiв, багажу, та привести їх у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства України, у тому числi цих Правил. Правила i вимоги, що не вiдповiдають законодавству України, не є обов'язковими для контрагентiв iноземного перевiзника.

     6. Цi Правила та правила перевiзника, а також тарифнi нормативи перевiзника з унесеними до них змiнами не можуть бути застосованi до договору перевезення пасажира i багажу без повiдомлення про це пасажира пiсля дати видачi квитка, крiм випадкiв, коли це може вимагатися згiдно iз застосованими законами, наприклад, в частинi забезпечення безпеки польотiв.

     7. Перевезення пасажирiв i багажу, стосовно яких неможливо забезпечити вiдповiднiсть цим Правилам, перевiзник має право здiйснювати тiльки за спецiальних умов, передбачених главою 2 цього роздiлу.

     8. Цi Правила не використовуються пiд час перевезень пасажирiв i багажу, що здiйснюються за виключних умов, якi не пiдпадають пiд звичайнi операцiї та процедури органiзацiї перевезень пасажирiв та багажу.

Глава 2. Спецiальнi умови перевезення

     1. Якщо перевiзником доведено, а уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї визнано, що положення цих Правил практично неможливо виконати i що встановленi цими Правилами загальнi умови перевезень пасажирiв i багажу можуть бути забезпеченi за рахунок використання альтернативних засобiв, то такий орган може затвердити одиничну операцiю або заплановану серiю кiлькох операцiй з перевезення пасажирiв i багажу за спецiальних умов. Загальний рiвень якостi та безпеки пiд час таких перевезень має бути щонайменше еквiвалентний рiвню, що забезпечувався б пiд час виконання всiх установлених цими Правилами вимог.

     2. Правила перевiзника щодо використання спецiальних тарифiв i перевезень окремих категорiй пасажирiв i багажу також є спецiальними умовами перевезення.

III. Забезпечення якостi перевезень пасажирiв i багажу

     1. Цi Правила i правила перевiзника повиннi бути складовою частиною програм перевiзникiв iз забезпечення якостi пiд час повiтряних перевезень пасажирiв i багажу.

     2. Новi правила, стандарти, норми, технiчнi умови, технологiї, iнструкцiї, керiвництва стосовно повiтряних перевезень пасажирiв i багажу повиннi вiдповiдати програмам забезпечення якостi.

IV. Квиток

Глава 1. Договiр перевезення

     1. Пасажирський квиток та багажна квитанцiя є пiдтвердженням укладення договору про перевезення та вiдображають його умови. Вiдсутнiсть, помилковiсть в оформленнi або втрата квитка та багажної квитанцiї не впливають на дiйснiсть договору перевезення.

     2. Квиток надає право пасажиру на перелiт вiдповiдним рейсом (рейсами) i зобов'язує перевiзника здiйснити вiдповiдне перевезення пасажира та його багажу, а також надати iншi послуги, пов'язанi з перевезенням, згiдно з умовами договору перевезення, крiм випадкiв, визначених у пунктi 4 цiєї глави.

     3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повиннi суперечити Монреальськiй конвенцiї, Повiтряному кодексу України та цим Правилам.

     4. Особа не має права на перелiт рейсом, а перевiзник або особа, уповноважена перевiзником, має право визнати квиток недiйсним, якщо:

     особа пред'явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено змiни не перевiзником або його уповноваженим агентом з продажу;

     встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недiйсною платiжною карткою (кредитною карткою);

     особа не пред'явить квиток, який мiстить польотний купон на вiдповiдний рейс, усi iншi невикористанi польотнi купони, а також пасажирський купон;

     5. Квитки, що визнанi недiйсними з вини перевiзника, за потреби пасажира в перевезеннi пiдлягають переоформленню. Квитки, визнанi недiйсними з причини, яка не залежить вiд перевiзника, пiдлягають вилученню без переоформлення. У всiх випадках перевiзником або особою, що представляє його iнтереси, складається акт, копiя якого надається пасажиру.

     6. Особа, яка виявлена на борту повiтряного судна без квитка або з квитком, який перевiзник визнав недiйсним, пiдлягає висадцi з лiтака.

     7. Про виявлення на борту пасажирiв без квиткiв складається вiдповiдний акт та повiдомляється пiдроздiл уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї, до компетенцiї якого належить здiйснення контролю за забезпеченням авiацiйної безпеки.

     8. Пасажир зобов'язаний зберiгати квиток та iншi перевiзнi документи до закiнчення перевезення, а у разi виникнення у нього претензiї - до часу її вирiшення. Квиток та iншi перевiзнi документи, що видаються пасажиру, повиннi бути пред'явленi на першу вимогу уповноважених осiб експлуатанта (експлуатанта аеропорту, агента з обслуговування тощо).

Глава 2. Утрачений або зiпсований квиток

     1. У разi втрати або псування квитка (його частини) пасажиром перевiзник за клопотанням пасажира може замiнити такий квиток (його частину) шляхом видачi дублiката квитка за умови пiдписання пасажиром угоди про вiдшкодування перевiзнику збиткiв до вартостi оригiналу квитка, якi зазнав або може зазнати перевiзник у зв'язку з використанням оригiналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не пiдписує таку угоду, перевiзник, який видає дублiкат квитка, має право вимагати вiд пасажира сплатити його повну вартiсть. Перевiзник має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дублiката квитка, якщо втрата або псування не були зумовленi недбальством перевiзника (його агента). У разi втрати або псування квитка iншого перевiзника дублiкат квитка оформлюється тiльки за наявностi письмової згоди такого перевiзника.

     2. Перевiзник має право вiдмовити пасажиру у видачi дублiката квитка, якщо:

     пасажир не пiдписав угоду, передбачену пунктом 1 цiєї глави, i вiдмовився оплатити послуги з оформлення дублiката квитка;

     пасажир вимагає видачi дублiката квитка в аеропорту в день здiйснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згiдно з розкладом менше нiж три години або рейс здiйснюється у години, коли офiс авiакомпанiї, який повинен надати згоду, не працює.

Глава 3. Заборона передачi квитка

     1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тiєї особи, прiзвище та iм'я якої зазначенi у квитку.

     2. З метою виконання вимог пункту 1 цiєї глави перевiзник має право вимагати вiд пасажира iдентифiкувати себе.

Глава 4. Строк чинностi квитка

     1. Строк чинностi квитка включає в себе:

     загальний строк чинностi квитка;

     строк чинностi для перевезення.

     2. Загальний строк чинностi квитка дає право пасажиру використати квиток для всiх операцiй, передбачених цими Правилами, у тому числi для отримання мiсця на визначенi рейс i дату, повернення вартостi повнiстю або частково не використаного перевезення та iнших розрахункiв, що встановленi цими Правилами або правилами перевiзника.

     3. Загальний строк чинностi квитка охоплює перiод часу вiд моменту видачi квитка i до закiнчення строку, який передбачений для отримання коштiв за невикористаний квиток правилами застосування тарифiв перевiзника.

     4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира та його багажу вiд зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тiльки в день i рейсом, якi зазначенi у квитку.

     5. Квиток з вiдкритою датою дає право на перевезення з вiдповiдного аеропорту тiльки пiсля здiйснення бронювання та внесення до квитка перевiзником або уповноваженою ним особою дати вильоту та номера рейсу.

     6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачi - якщо не використаний весь квиток.

     7. Квиток, виданий за спецiальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, i на умовах, установлених правилами застосування тарифiв перевiзника.

Глава 5. Продовження строку чинностi квитка

     1. Строк чинностi квитка незалежно вiд виду застосованого тарифу продовжується, якщо перевiзник:

     не може надати мiсце на рейс, на який пасажир має пiдтверджене бронювання;

     скасовує рейс, на який пасажир має пiдтверджене бронювання;

     пропустить узгоджене мiсце зупинки;

     не виконає рейс у розумнi строки понад час вiдправлення рейсу, який зазначений у квитку;

     своїми дiями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на iнший стикувальний рейс, на який пасажир має пiдтверджене бронювання i який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попереднiй рейс;

     не може надати обслуговування вiдповiдно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разi згоди пасажира на подальше перевезення строк чинностi його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є мiсце для такого пасажира в оплаченому класi обслуговування;

     а також у разi хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повiтряному суднi, за умови пред'явлення вiдповiдної довiдки закладу охорони здоров'я.

     2. Якщо пасажир пiсля початку подорожi не може її продовжити протягом строку чинностi квитка для перевезення у зв'язку iз хворобою чи iншими обставинами, перевiзник може продовжити строк чинностi такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу перевiзника, на якому є мiсце в оплаченому класi обслуговування, пiсля такої дати i з мiсця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи iнших обставин має пiдтверджуватися вiдповiдною довiдкою закладу охорони здоров'я. У такому випадку перевiзник також може продовжити строк чинностi квиткiв осiб, якi супроводжують такого пасажира.

     3. У разi смертi дружини (чоловiка) або члена сiм'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разi смертi пасажира на маршрутi особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинностi квиткiв, а також збiльшено строк мiнiмального перебування у пунктi подiї. Продовження строку чинностi квиткiв має здiйснюватися пiсля одержання належним чином оформленого свiдоцтва про смерть i на перiод, що не перевищує 45 днiв з дати смертi пасажира.

     При застосуваннi цих Правил членами сiм'ї фiзичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловiка або дружини, її чоловiк або дружина, дiти як такої фiзичної особи, так i її чоловiка або дружини, у тому числi усиновленi ними дiти, опiкуни, баба, дiд, рiднi брати, сестри, онуки та iншi утриманцi, визнанi згiдно iз законом. Також авiакомпанiя може розширити перелiк осiб, що належать до членiв сiм'ї померлого пасажира.

Глава 6. Послiдовнiсть польотних купонiв

     1. Перевiзник приймає польотнi купони лише послiдовно, починаючи з першого аеропорту вiдправлення, визначеного у квитку.

     2. Квиток, у якому пасажиром порушено послiдовнiсть використання польотних купонiв, визнається недiйсним, якщо це не сталося з вини перевiзника чи його уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).

     3. Пасажирський купон i всi невикористанi польотнi купони, якi ранiше не було повернуто перевiзнику, залишаються у пасажира протягом подорожi i мають бути наданi перевiзнику на його запит. У разi порушення послiдовностi використання польотних купонiв з вини пасажира перевiзник має право вiдмовити у перевезеннi та поверненнi вартостi невикористаних польотних купонiв.

     4. Якщо пасажир вiдмовляється вiд перевезення на одному iз сегментiв маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонiв, i бажає скористатись iншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це перевiзника та переоформити квиток.

Глава 7. Клас обслуговування

     1. Перевiзник повинен надати пасажиру обслуговування згiдно з оплаченим класом обслуговування. Перевiзник (його агент з продажу) повинен повiдомити пасажира пiд час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у вiдповiдному класi.

     2. Пасажир приймається до перевезення у класi обслуговування, визначеному в польотному купонi, на дату польоту i вiдповiдний рейс, на який пасажир має пiдтверджене бронювання.

     3. Якщо квиток видається без пiдтвердженого бронювання (статус бронювання iнший нiж "ОК"), мiсце бронюватиметься на запит пасажира пiд час реєстрацiї за умови наявностi такого мiсця в оплаченому класi обслуговування на вiдповiдному рейсi. Якщо для здiйснення бронювання замало часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здiйснення бронювання.

     4. Перевiзник має право як з технiчних, так i з комерцiйних причин пiдвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування перевiзник зобов'язаний якомога ранiше повiдомити про це пасажира та запропонувати вiдповiдну компенсацiю з урахуванням положень глави 5 роздiлу XVI цих Правил.

Глава 8. Строк i умови пред'явлення квиткiв з метою повернення сплачених сум

     1. Квиток може бути пред'явлений перевiзнику для повернення сплачених сум за частково або повнiстю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифiв:

     до початку перевезення, або

     протягом усього строку чинностi квитка для перевезення, або

     протягом 30 днiв пiсля закiнчення строку чинностi квитка для перевезення.

     Перевiзник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред'явлення квитка для здiйснення операцiї з повернення коштiв, може продовжити цей строк.

     2. Повернення сум за невикористанi квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифiв, встановлених перевiзником.

     3. Закiнчення зазначеного у пунктi 1 цiєї глави строку не позбавляє пасажира права на пред'явлення перевiзнику претензiї вiдповiдно до роздiлу XXVIII цих Правил.

Глава 9. Абревiатури

     1. Найменування перевiзника може також наводитися у квитку у виглядi коду перевiзника.

     2. Перевiзник (його агент з продажу або агент з обслуговування) повинен довести до вiдома пасажира пiд час бронювання (реєстрацiї) iнформацiю щодо повного найменування перевiзника, яке у квитку наведене у виглядi коду.

V. Зупинка на маршрутi або узгодження мiсця зупинки (Stopover)

     1. Зупинка на маршрутi дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з перевiзником та зазначена у квитку.

     2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинностi квитка дозволяється робити у будь-якому пунктi маршруту.

     3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спецiальним тарифом, i здiйснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.

VI. Тарифи та збори

     1. Тарифи, що використовуються, - це встановленi й опублiкованi перевiзником або вiд iменi перевiзника (або якщо не опублiкованi, то розрахованi згiдно з тарифними нормативами перевiзника) тарифи на рейс або рейси з мiсця вiдправлення до мiсця призначення, зазначенi у квитку, якi чиннi у день оплати квитка для вiдповiдного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дiї квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо. Правила застосування тарифiв затверджуються керiвником перевiзника та розмiщуються на сайтi перевiзника та повиннi бути доступними пасажирам для ознайомлення.

     2. Тарифи не включають транспортнi послуги мiж термiналами аеропорту i мiж аеропортами та мiськими термiналами.

     3. Аеропортовi збори (такси) за надання послуг пасажирам пiд час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються вiдповiдно до чинного законодавства i повиннi бути опублiкованi у формi, доступнiй користувачам.

     4. Аеропортовi збори (такси), збори (такси) перевiзника не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартiсть перевезення.

     5. Аеропортовi збори (такси), збори (такси) перевiзника, встановленi за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартостi перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який пiдтверджує оплату цих послуг.

     6. Тарифи, збори (такси) на повiтряне перевезення до/iз та в межах України публiкуються авiаперевiзниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валютi, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї та погоджена з Конференцiєю IATA з координацiї тарифної полiтики.

     7. Розрахунки на територiї України за послуги з повiтряних перевезень здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України. Курс обмiну валют встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

VII. Бронювання перевезення пасажирiв, багажу

Глава 1. Вимоги до бронювання

     1. Бронювання мiсця на повiтряному суднi та перевiзної ємностi для перевезення наднормового багажу на визначенi рейс i дату є обов'язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повiтряному транспортi.

     2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати мiсця i тоннаж можна за допомогою стацiонарного та мобiльного зв'язку, Iнтернету, спецiалiзованих автоматiв самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методiв бронювання є вiдображення здiйсненого бронювання у системi бронювання перевiзника.

     3. Бронювання здiйснюється у строки та в порядку, що встановлюються перевiзником. Внесення до бронювання паспортних даних здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв України.

     4. Перевiзник або його агент з продажу повинен iнформувати пасажира (його представника) про строки сплати та оформлення квитка i про змiни у розкладi.

     5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартостi перевезення, бронювання вважається попереднiм i за потреби може бути анульовано з попередженням про це пасажира.

     6. У разi несплати вартостi перевезення пасажиром (його представником) у термiн, що був призначений перевiзником (його агентом з продажу), бронювання анулюється без повiдомлення про це пасажира.

     7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацiю або посадку у лiтак - "No-show"), на який вiн має пiдтверджене бронювання, i не повiдомив заздалегiдь перевiзника про змiни щодо своєї подорожi, перевiзник має право анулювати бронювання на наступнi сегменти маршруту або на зворотний рейс.

Глава 2. Особистi данi пасажира

     1. Пiд час бронювання пасажир повiдомляє перевiзнику чи його агенту з продажу необхiдну iнформацiю щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крiм того, пiд час бронювання пасажир зобов'язаний надати перевiзнику чи його агенту з продажу достовiрнi вiдомостi щодо свого номера телефону, адреси та iншого можливого резервного контакту для здiйснення своєчасного оповiщення та iнформування пасажира. У разi вiдсутностi належного зв'язку з пасажиром, що задокументовано перевiзником та пiдприємством зв'язку, пасажир вiдповiдає за наслiдки несвоєчасного оповiщення та iнформування щодо змiн у перевезеннях.

     2. У випадку вiдмови пасажира вiд надання необхiдної для бронювання iнформацiї бронювання не здiйснюється.

     3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здiйснює продаж перевезень (перевiзник, агент з продажу), зобов'язана дотримуватися конфiденцiйностi особистих даних пасажира. При цьому пасажир уповноважує перевiзника зберiгати особистi данi про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, iншим перевiзникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, органiзацiї системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевiзними документами, надання iнформацiйної допомоги щодо в'їзду/виїзду за маршрутом перевезення, якi мають дотримуватись законодавства в сферi захисту персональних даних.

     4. Забороняється введення до бронювання замiсть контактних даних пасажира контактнi данi агента з продажу.

Глава 3. Надання мiсця

     1. Бронювання мiсця може бути як iз закрiпленням конкретного мiсця за пасажиром на борту повiтряного судна, так i без такого.

     2. Перевiзник має право змiнити надане мiсце навiть пiсля посадки пасажира на борт повiтряного судна з причин забезпечення безпеки i технiчних причин.

     3. У разi надання квитка з вiдкритою датою вильоту бронювання мiсця здiйснюється на загальних пiдставах за наявностi вiльних мiсць на рейсi.

     4. У разi якщо пасажир має квиток з вiдкритою датою вильоту i звертається з проханням надати мiсце, а перевiзник не має такої можливостi, то перевiзник або уповноважений агент з продажу повинен запропонувати пасажиру здiйснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вiльнi мiсця.

     5. Першочергове та позачергове право на отримання мiсця на рейс визначається згiдно з чинним законодавством.

     Перевiзник може доповнювати перелiк осiб, якi мають право на першочергове та позачергове отримання мiсця.

Глава 4. Повторне пiдтвердження бронювання

     1. Перевiзник має право вимагати вiд пасажира зробити повторне пiдтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура пiдтвердження зворотного вильоту, встановлюються перевiзником. Пасажир повинен бути поiнформований щодо необхiдностi пiдтвердження зворотного вильоту.

     2. Повторне пiдтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше нiж за 72 години або резервування здiйснено на рейс менше нiж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

     Якщо пасажир має декiлька сегментiв маршруту польоту, то пiдтвердження здiйснюється для кожного сегмента.

     3. Перевiзник повинен повiдомити пасажира, коли i як можна зробити повторне пiдтвердження. Невиконання пасажиром вимог перевiзника щодо повторного пiдтвердження бронювання дає право перевiзнику анулювати непiдтверджене бронювання, але не ранiше нiж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

VIII. Обслуговування пасажирiв

Глава 1. Обслуговування пасажирiв в аеропорту

     1. Перевiзник або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирiв в аеропорту вiзуальною та/або акустичною iнформацiєю щодо:

     часу вiдправлення та прибуття повiтряного судна;

     мiсця, часу початку та закiнчення реєстрацiї на рейс;

     затримок або скасування рейсiв i причин затримок та скасування рейсiв;

     способiв i маршрутiв переходу мiж термiналами аеропорту або проїзду мiж аеропортами та з аеропорту до мiста;

     правил та порядку проведення передпольотного та пiсляпольотного огляду пасажирiв i багажу;

     загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, iммiграцiйним, санiтарно-епiдемiологiчним, ветеринарно-санiтарним, фiтосанiтарним та iншими видами контролю, вiдповiдно до застосованих законiв;

     мiсця розташування кiмнати матерi та дитини, поста правоохоронних органiв, довiдкової, медпункту, вбиральнi тощо;

     мiсця отримання багажу та дiй пасажира у разi затримки, пошкодження, знищення багажу.

     2. Усi оголошення, що здiйснюються в аеропортах, повиннi виконуватися українською мовою. У мiжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англiйською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.

     3. В аеропорту перевiзник або агент з обслуговування забезпечує:

     реєстрацiю пасажирiв та оформлення багажу до перевезення;

     наземне перевезення пасажирiв, їх багажу до мiсця стоянки повiтряного судна та органiзовує посадку пасажирiв у повiтряне судно i завантаження їх багажу;

     органiзацiю висадки пасажирiв з повiтряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до вiдповiдного термiнала аеропорту прибуття i видачу багажу.

     4. Час проведення реєстрацiї квиткiв (початок, закiнчення) встановлюється перевiзником. Рекомендований час закiнчення реєстрацiї зазначений у пунктi 3 роздiлу X цих Правил.

     5. Час закiнчення посадки пасажирiв у повiтряне судно встановлюється перевiзником, але цей час не може закiнчуватися ранiше нiж за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.

     6. Час початку та закiнчення реєстрацiї i посадки у лiтак повинен бути зазначений у квитку або в iншому документi, що надається пасажиру пiд час продажу квитка.

     7. Пасажири бiзнес-класу повиннi обслуговуватись на окремiй стiйцi реєстрацiї (при вiдсутностi такої можливостi - реєстрацiя здiйснюється у першу чергу), їм мають надаватись запрошення до бiзнес-зали очiкування (за наявностi); доставка зазначених пасажирiв до/з борту повiтряного судна має здiйснюватись на окремому автобусi. Перевiзник має право надавати пасажирам премiум-класу (комфорт-класу) аналогiчнi послуги безкоштовно або стягувати плату за надання таких послуг.

Глава 2. Обслуговування пасажирiв на борту повiтряного судна

     1. Перевiзник надає пасажирам на борту повiтряного судна комплекс послуг залежно вiд типу та облаштування повiтряного судна, тривалостi польоту, часу доби, протягом якої проходить полiт, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг i порядок їх надання визначаються правилами перевiзника.

     2. Перевiзник має забезпечити:

     обладнанням пасажирського салону повiтряного судна технiчними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирiв; пiдтримку вiдповiдного температурного режиму в салонi, засобами iндивiдуального користування для пасажирiв (iндивiдуальне освiтлення, вентилятор, столик для харчування, система прив'язних ременiв безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);

     пiдтримку належного санiтарно-гiгiєнiчного стану салону повiтряного судна;

     справнiсть та укомплектованiсть обладнання, iнвентарю та засобiв обслуговування пасажирiв;

     наявнiсть мiсць для пасажирiв з дiтьми та мiсць з можливiстю встановлювати люльки для немовлят;

     можливiсть розмiщення хворих на ношах та iнвалiдiв;

     надання послуг, якi створюють комфорт та вiдповiдають тривалостi польоту.

     3. Перевiзник на борту повiтряного судна повинен мати пiдготовлений персонал у достатнiй кiлькостi для здiйснення обслуговування пасажирiв, у тому числi надання долiкарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту вiдповiдно до чинних норм та правил цивiльної авiацiї України.

     4. На борту повiтряного судна перевiзник повинен забезпечити надання таких безкоштовних послуг:

     допомога пасажирам пiд час посадки або висадки до/з повiтряного судна (знаходження мiсця, розмiщення ручної поклажi тощо);

     iнформацiйно-довiдкове обслуговування - своєчасне i достовiрне iнформування пасажирiв щодо правил поведiнки на борту повiтряного судна, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварiйно-рятувального обладнання, мiсця розташування у салонi повiтряного судна iндивiдуальних засобiв захисту та надувних трапiв, мiсцезнаходження основних та запасних виходiв, умов покидання повiтряного судна в аварiйних ситуацiях;

     iндивiдуальне обслуговування;

     перша долiкарська допомога;

     надання прохолодних напоїв;

     забезпечення пасажирiв м'яким iнвентарем та засобами обслуговування в польотi;

     надання пасажирам перiодичних видань (газети, журнали, рекламна продукцiя);

     трансляцiя музичних програм (за наявностi вiдповiдного обладнання).

     5. Обслуговування пасажирiв на борту повiтряного судна може здiйснюватись у таких класах:

     бiзнес;

     премiум або комфорт (покращеному економiчному);

     економiчному класi.

     6. Надання прохолодних напоїв є обов'язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мiнiмальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разi вiдсутностi харчування - 150 мл на годину польоту. У перiод з 15 квiтня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збiльшується до 150 мл.

     7. Гаряче харчування надається на борту повiтряного судна вiдповiдно до норм, установлених перевiзником. Харчування та гарячi напої можуть не надаватися пасажирам повiтряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами перевiзника чи замовником рейсу i пасажир поiнформований про умови обслуговування на борту повiтряного судна до укладання договору повiтряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування.

     8. Перевiзник може надавати пасажиру додатковi послуги пiдвищеної комфортностi у польотi. Перелiк додаткових послуг пiдвищеної комфортностi, порядок їх надання та оплати встановлюються перевiзником. Перевiзник iнформує пасажирiв у вибраний ним спосiб про додатковi послуги.

     9. Для надання першої долiкарської допомоги у польотi перевiзник зобов'язаний мати на борту повiтряного судна аптечки першої допомоги у такiй кiлькостi:

     кiлькiсть пасажирських крiсел вiд 0 до 99 - 1 одиниця;

     кiлькiсть пасажирських крiсел вiд 100 до 199 - 2 одиницi;

     кiлькiсть пасажирських крiсел вiд 200 до 299 - 3 одиницi;

     кiлькiсть пасажирських крiсел вiд 300 та бiльше - 4 одиницi.

     10. Перевiзники зобов'язанi забезпечити наявнiсть колясок для перемiщення пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями на борту повiтряного судна.

     11. Перед кожним рейсом перевiзник повинен забезпечити:

     чистоту в пасажирському салонi повiтряного судна, наявнiсть пiдголiвникiв на крiслах;

     справнiсть та укомплектованiсть стацiонарним та знiмним обладнанням, засобами обслуговування та м'яким iнвентарем;

     наявнiсть прохолодних напоїв, а для рейсiв, де передбачене харчування - харчуванням за нормами, установленими авiаперевiзником;

     обiгрiв/охолодження пасажирського салону.

     12. Перевiзник повинен забезпечити протягом всього польоту:

     подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та туалети;

     вiдповiднiсть тиску в пасажирському салонi та швидкостi його змiни встановленим нормам;

     температуру повiтря в салонах не нижче нiж 18 i не вище нiж 25 градусiв за Цельсiєм;

     чистоту i порядок в пасажирському салонi;

     постiйний контроль за виконанням пасажирами правил поведiнки на борту повiтряного судна.

Глава 3. Вимоги до якостi послуг, що надаються пасажирам на борту повiтряного судна, залежно вiд класу обслуговування

     1. Обслуговування пасажирiв у салонi бiзнес-класу здiйснюється в окремому салонi, що розташовується у носовiй частинi повiтряного судна. Салон обладнується унiверсальними крiслами-трансформерами. Вiдстань мiж крiслами (мiж двома переднiми нiжками крiсел) має бути не менше нiж 78,71 см (31 дюйм). Салон повинен бути оснащений бортовою системою розваг або пасажирам повинен надаватись iндивiдуальний сенсорний телевiзор.

     Компоновка салону бiзнес-класу залежить вiд типу повiтряного судна, що експлуатується. Кiлькiсть мiсць в салонi бiзнес-класу залежить вiд компоновки конкретного повiтряного судна.

     2. Премiум-клас (комфорт-клас) - це клас пiдвищеної комфортностi, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають вiдповiдати стандартам обслуговування бiзнес-класу. Розташовується салон у переднiй частинi повiтряного судна за салоном бiзнес-класу, якщо такий є.

     Салон премiум-класу (комфорт-класу) обладнується крiслами, передбаченими для салону економiчного класу. Перевiзник може обладнати салон премiум-класу крiслами аналогiчними крiслам бiзнес-класу. Вiдстань мiж крiслами (мiж двома переднiми нiжками крiсел) має бути не менше нiж 78,71 см (31 дюйм).

     3. Салон премiум-класу (комфорт-класу) вiддiляється вiд салону бiзнес-класу та салону економiчного класу передiлом (жорстким або м'яким).

     4. Пасажирам бiзнес- та премiум-класiв (комфорт-класу) спецiально пiдготовленими бортпровiдниками надається однакове обслуговування, а саме:

     iндивiдуальний набiр журналiв та газет;

     ковдра, подушка (незалежно вiд тривалостi польоту);

     окремий туалет;

     тепла волога серветка для рук перед прийомом харчування;

     посилений асортимент харчування з можливiстю вибору пасажиром харчування з декiлькох його видiв;

     алкогольнi та прохолоднi напої в асортиментi.

     5. Салон економiчного класу розташовується за салоном бiзнес-класу або за салоном премiум-класу (комфорт-класу) у разi його наявностi. Розмiщення пасажирiв здiйснюється в пасажирському салонi зi стандартними крiслами. Вiдстань мiж крiслами (мiж двома переднiми нiжками крiсел) має бути не менше нiж 73,66 см (29 дюймiв).

     6. Надання послуг iз забезпечення пасажирiв харчуванням повинно здiйснюватись з суворим дотриманням строкiв реалiзацiї продуктiв.

     7. Надання пасажирам прохолодних напоїв повинно здiйснюватись за 20 хвилин до та через 25 хвилин пiсля закiнчення надання послуг з харчування.

     8. Основний рацiон (гаряче, якщо передбачено правилами перевiзника) повинно пропонуватись пасажирам через 1 - 1,5 години пiсля зльоту повiтряного судна.

     9. Температура закусок, блюд та напоїв, що пропонуються на борту повiтряного судна, повинна бути:

     гарячi блюда - +65/70 градусiв за Цельсiєм;

     гарячi напої - +75 градусiв за Цельсiєм;

     холоднi блюда - +10/14 градусiв за Цельсiєм;

     закуски - +10/14 градусiв за Цельсiєм;

     прохолоднi напої - +10/14 градусiв за Цельсiєм.

     10. Музичнi програми призначенi для заповнення пауз мiж текстами обов'язкової iнформацiї та створення приємного звукового фону в салонах повiтряних суден. Трансляцiя музичних програм припиняється у нiчний час, за винятком використання систем iндивiдуального прослуховування, через 15 - 20 хвилин пiсля прийому їжi (коли пасажири вiдпочивають) та на прохання пасажирiв (при поганому самопочуттi та з iнших причин).

     11. До рекомендованих послуг на борту повiтряного судна належить:

     надання пасажирам бортового харчування;

     торгiвля сувенiрами, промисловими та продовольчими товарами, книжками, журналами;

     демонстрацiя кiно-, вiдео- або дiафiльмiв;

     замовлення готелю;

     замовлення таксi;

     бронювання квиткiв;

     надання телефонного зв'язку з наземним абонентом;

     надання настiльних iгор.

     12. Усi види рекомендованих (додаткових) послуг повиннi надаватися без шкоди для безпеки польотiв та виконання обов'язкових послуг.

Глава 4. Вимоги з технiки безпеки на борту повiтряного судна

     1. Повiтряне судно повинно бути забезпечене необхiдним комплектом аварiйно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуацiї пасажирiв в аварiйнiй ситуацiї.

     2. Забороняється приймати на борт повiтряного судна тару, iнвентар та обладнання, для яких не передбачено гнiзд, стелажiв або спецiальних крiплень.

     3. Максимальна кiлькiсть осiб на борту повiтряного судна не повинна перевищувати кiлькостi крiсел та сидiнь, забезпечених прив'язними ременями.

     4. Перед злетом, посадкою i в особливих випадках пасажири зобов'язанi застебнути прив'язнi ременi, бортпровiдники - проконтролювати застебнуте положення i натягнення ременiв у кожного пасажира. Дiти до двох рокiв, якi перевозяться без надання окремого мiсця, розмiщуються на колiнах у дорослого пасажира, який повинен мiцно тримати їх руками.

     5. На кожному рейсi бортпровiдники повиннi:

     своєчасно i правильно iнформувати пасажирiв щодо мiсць розмiщення аварiйного обладнання i правил його використання;

     ознайомити пасажирiв з iнструкцiєю з технiки безпеки;

     ретельно оглянути всi пасажирськi примiщення повiтряного судна з метою виявлення стороннiх речей;

     пiд час прийому та розмiщення пасажирiв в повiтряному суднi ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розмiщення громiздких речей на багажних полицях та розмiщення будь-яких речей в проходах, бiля вхiдних дверей та запасних виходiв;

     пiд час польоту в зонi турбулентностi вимагати, щоб пасажири знаходились в крiслах iз застебнутими ременями безпеки;

     в екстремальних ситуацiях зберiгати самовладання, упевненiсть в своїх дiях i в собi; дiї бортпровiдникiв повиннi бути чiткими, голос спокiйним, слова переконливими;

     перед посадкою пасажирiв до повiтряного судна та висадкою з нього перевiрити правильнiсть установки трапа;

     перед злетом та посадкою повiтряного судна перевiрити правильнiсть установки та надiйнiсть крiплення обладнання та iнвентарю;

     не допускати ходiння пасажирiв по салону пiд час набору висоти та зниження повiтряного судна.

     6. Люльки для грудних дiтей повиннi установлюватися не ранiше нiж через 10 - 15 хвилин пiсля злету та убиратися не пiзнiше нiж за 20 хвилин до посадки повiтряного судна.

     7. Перевiзник повинен забезпечити безпеку в салонi, належне та надiйне розмiщення ручної поклажi, багажу, знiмного обладнання, м'якого iнвентарю та засобiв обслуговування.

IX. Перевезення деяких категорiй пасажирiв

Глава 1. Перевезення осiб з обмеженими фiзичними можливостями або iнвалiдiв

     1. Пасажир зобов'язаний самостiйно до здiйснення подорожi визначитися з можливiстю використовувати повiтряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров'я. Перевiзник повинен надати важливу iнформацiю про рейс у прийнятних форматах.

     2. Перевiзник не вiдповiдає за погiршення стану здоров'я пасажира або iншi наслiдки, якi можуть статися з пасажиром пiд час посадки у лiтак, здiйснення перельоту або пiсля завершення повiтряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслiдок вiку пасажира, його психiчного або фiзичного стану.

     3. Пасажир, фiзичний стан якого викликає у перевiзника занепокоєння (тяжкохворi, хворi на ношах та iншi), допускається до повiтряного перевезення у разi пред'явлення вiдповiдної довiдки закладу охорони здоров'я про те, що йому не протипоказано перевезення повiтряним транспортом, а в окремих випадках i про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

     4. Перевезення тяжкохворих i хворих на ношах може здiйснюватися тiльки у супроводi особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим пiд час польоту. Перевезення хворих на ношах здiйснюється з наданням їм мiсця (мiсць) на повiтряному суднi з оплатою за тарифом, який встановлюється перевiзником.

     5. У тих випадках, коли хворий не може бути пересаджений з нош на крiсло, можливiсть його перевезення визначається заздалегiдь за узгодженням мiж перевiзником та особою, яка супроводжує хворого.

     6. Перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi хворого на ношах у разi вiдсутностi на повiтряному суднi умов, якi необхiднi для перевезення такого хворого.

     7. Запит про необхiднiсть допомоги пiд час транспортування хворого повинен надсилатися перевiзнику:

     для хворого, який перевозиться на ношах, - не пiзнiше нiж за 72 години до вiдправлення рейсу. Перевiзник зобов'язаний надати вiдповiдь не пiзнiше нiж за 36 годин;

     для iнших хворих з обмеженими фiзичними можливостями - не пiзнiше нiж за 48 годин до вiдправлення рейсу. Перевiзник зобов'язаний надати вiдповiдь не пiзнiше нiж за 24 години та сповiстити агента з продажу, який зробив бронювання та здiйснив запит про надання вiдповiдного обслуговування, а також аеропорти вiдправлення, призначення та транзиту. Якщо подiя, яка призвела до втрати рухливостi, сталась менше нiж за 24 години до вильоту, питання щодо можливостi перевезення вирiшується в оперативному порядку за номерами телефонiв, що повиннi бути розмiщенi на сайтi авiакомпанiї.

     8. Незрячих та глухих пасажирiв, яких супроводжує собака-поводир, розмiщують на мiсцях, де є вдосталь простору для собаки, неподалiк вiд запасного виходу. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

     9. Пасажири з обмеженими фiзичними можливостями розташовуються неподалiк вiд запасного виходу i таким чином, щоб не перешкоджати швидкiй евакуацiї пасажирiв з повiтряного судна. Перевiзник повинен забезпечити надання допомоги таким пасажирам в пересуваннi до туалету за необхiдностi.

     10. Керiвництво аеропортiв повинно вживати заходiв для того, щоб iнвалiди та особи з обмеженими фiзичними можливостями мали змогу:

     повiдомляти про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою у визначених пунктах у межах та поза межами будiвель термiнала аеропорту;

     пересуватися з визначеного пункту до стiйки реєстрацiї;

     здавати та реєструвати багаж;

     пересуватися вiд стiйки реєстрацiї до лiтака з проходженням емiграцiйних, митних та iнших процедур;

     сiдати на борт лiтака за допомогою лiфтiв, iнвалiдних колясок або iншої необхiдної пiдтримки;

     пересуватися вiд дверей лiтака до свого мiсця;

     зберiгати та дiставати багаж у салонi лiтака;

     пересуватися вiд свого мiсця до дверей лiтака;

     висаджуватися за допомогою лiфтiв, iнвалiдних колясок або iншої необхiдної пiдтримки;

     пересуватися вiд лiтака до зали видачi багажу та отримувати багаж з проходженням iммiграцiйних та митних процедур;

     пересуватися вiд зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;

     пересуватися до стикувального рейсу в разi трансферу з отриманням допомоги в повiтрi та на землi, а також за потреби у межах та мiж термiналами аеропорту;

     пересуватися в разi потреби до туалету;

     отримувати необхiдну для здiйснення перельотiв iнформацiю у прийнятних форматах;

     здiйснювати тимчасову замiну на аналогiчнiй основi пошкоджених або загублених пересувних засобiв.

     11. Якщо iнвалiду або особi з обмеженими фiзичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такiй особi на її прохання має бути дозволено надавати необхiдну допомогу в аеропорту та пiд час посадки та висадки з повiтряного судна. Перевiзник має забезпечити (за можливостi) надання такiй особi мiсця сидiння бiля iнвалiда або особи з обмеженими фiзичними можливостями.

     12. Перевiзник має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобiв на iнвалiда або особу з обмеженими фiзичними можливостями, в тому числi електричних iнвалiдних колясок (за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повiтряного судна та згiдно з законодавством про небезпечнi вантажi).

Глава 2. Перевезення дiтей та вагiтних жiнок

     1. Дiтьми на повiтряному транспортi вважаються немовлята (infant - INF) до 2 рокiв та дiти (children - CHD) вiком вiд 2 до 12 рокiв.

     2. Дiти вiком до 2 рокiв перевозяться без надання окремого мiсця, а вiком вiд 2 до 12 рокiв - на окремому мiсцi.

     3. Дiти можуть перевозитися як у супроводi, так i без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 4 - 8 цiєї глави.

     4. За категорiєю "дитина, що перевозиться без супроводу" мають оформлюватись дiти вiком вiд 2 до 14 рокiв при внутрiшньому перевезеннi та дiти вiком вiд 2 до 16 рокiв при мiжнародному перевезеннi.

     5. Перевiзник самостiйно визначає, з якого вiку приймати дiтей до перевезення без супроводу дорослого пасажира.

     6. Дiти, що подорожують без супроводу, приймаються до перевезення пiсля заповнення батьками або опiкунами вiдповiдних належно оформлених документiв та оплати послуги, що встановлюється перевiзником.

     7. Вiк дитини визначається на дату початку перевезення вiд аеропорту вiдправлення, зазначеного в перевiзному документi.

     8. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тiльки одного немовляти без надання окремого мiсця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не бiльше двох немовлят - одного без надання окремого мiсця, а другого на окремому мiсцi, з оплатою такого перевезення за правилами, що встановленi перевiзником для перевезення дiтей вiком вiд 2 до 12 рокiв. Немовля, для якого було оплачено окреме мiсце, повинно перевозитися в автомобiльному крiслi для перевезення дiтей, що сертифiковане для використання його на повiтряному транспортi. У разi вiдсутностi у пасажира такого автомобiльного крiсла i невиконання ним зазначених умов перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi немовляти на окремому мiсцi.

     9. Вагiтнi жiнки можуть бути прийнятi до перевезення повiтряним транспортом за умови, що строк вагiтностi у них не перевищує 35 тижнiв, а в разi багатоплiдностi - 32 тижнiв.

     10. Пасажирам з дiтьми до 2 рокiв надаються мiсця, обладнанi додатковою кисневою маскою.

     11. Не рекомендовано перевозити породiль та новонароджених дiтей у першi 7 днiв пiсля пологiв та народження дитини. Перевiзник у своїх правилах перевезення пасажирiв i багажу може заборонити перевезення зазначеної категорiї пасажирiв.

Глава 3. Перевезення депортованих та недопущених у країну пасажирiв

     1. Перевiзник не вiдповiдає за вiдмову державних органiв надати пасажиру дозвiл на в'їзд у країну.

     2. Пасажир повинен на вимогу перевiзника або державних органiв повернутися в пункт вiдправлення або iнше мiсце у зв'язку з вiдмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно вiд того, чи є ця країна мiсцем призначення або транзиту, а також сплатити вiдповiдну вартiсть перевезення у зворотному напрямку.

     3. Перевiзник може використати на оплату такого перевезення будь-якi кошти з ранiше сплачених йому пасажиром сум за невиконане перевезення, якi залишилися в його розпорядженнi, або з будь-яких iнших коштiв пасажира, якi перебувають у розпорядженнi перевiзника.

     4. Вартiсть квитка для перевезення депортованих осiб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рiшення про депортацiю таких осiб до країни, в яку здiйснюється депортацiя.

     5. Перевiзнику до початку перевезення повинна бути надана вся iнформацiя щодо наявностi на рейсi потенцiйно небезпечних пасажирiв, якi здiйснюють перелiт у примусовому порядку. У разi перевезення на повiтряному суднi осiб, що перебувають пiд вартою, у польотних документах потрiбно зробити вiдповiднi записи.

     6. Перевiзник має право вiдмовити у перевезеннi депортованих осiб вiдповiдно до пункту 1 роздiлу XI цих Правил, якщо вiдсутнi необхiднi для перевезення документи або є пiдстави вважати, що депортованi особи можуть становити загрозу безпецi життя i здоров'я iнших пасажирiв або завдати шкоду безпецi польоту.

     7. Забороняється вiдмовляти в перевезеннi потенцiйно небезпечних пасажирiв з причин замiни чи змiни конфiгурацiї повiтряного судна тощо.

     8. Депортованi особи перевозяться тiльки в економiчному класi салону повiтряного судна. У разi перепродажу квиткiв забороняється пiдвищення класу обслуговування для цiєї категорiї пасажирiв.

     9. Доставка та посадка на борт повiтряного судна цих категорiй пасажирiв здiйснюються до загальної посадки пасажирiв, висадка з борту здiйснюється в останню чергу пiсля висадки iнших пасажирiв рейсу.

     10. Заборонено обслуговування цих категорiй пасажирiв алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборiв i гарячого харчування.

     11. Мiсця цим категорiям пасажирiв надаються тiльки у хвостовiй частинi пасажирського салону повiтряного судна. По можливостi потенцiйно небезпечнi пасажири повиннi бути вiдокремленi вiд iнших пасажирiв одним або кiлькома рядами вiльних крiсел.

     12. Потенцiйно небезпечнi пасажири не приймаються до перевезення згiдно з рiшенням перевiзника.

     13. Депортованi особи приймаються перевiзником тiльки до прямого повiтряного перевезення за умови, якщо:

     вiдповiдний орган державної влади, який здiйснює депортацiю (вiдправлення), не менше нiж за 24 години до виконання рейсу повiдомив та подав перевiзнику на депортованих осiб достатнi вiдомостi (номер рейсу, кiлькiсть депортованих, причини депортацiї, наявнiсть серед депортованих осiб, що притягувалися до кримiнальної вiдповiдальностi, наявнiсть iнфекцiйних хворих та психiчно хворих i перелiк посадових осiб, якi супроводжують цих депортованих осiб);

     є всi необхiднi документи для прийняття до перевезення таких осiб.

     14. Депортованi особи приймаються до трансферного повiтряного перевезення за умови, що:

     бронювання перевезення пiдтверджене на всiх дiлянках трансферного маршруту;

     трансфер не пов'язаний з переходом/переїздом депортованих осiб до iншого термiнала або аеропорту;

     трансфер не пов'язаний з ночiвлею у пунктi трансферу, мiнiмальний час стикування рейсiв не може бути менше, нiж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховувати час для транспортування i розмiщення таких осiб у пунктi пересадки на iнший рейс.

     15. Роз'єднувати депортованi родини пiд час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кiлькостi цивiльних депортованих на одному рейсi.

     16. Особи, що перебувають пiд вартою, приймаються до перевезення у кiлькостi не бiльше однiєї особи на рейсi та у супроводi не менше двох конвоїрiв (уповноважених осiб вiдповiдного державного органу).

X. Реєстрацiя пасажирiв та оформлення багажу

     1. Для перевезення пасажирiв та оформлення багажу перевiзник або агент з обслуговування вiдповiдно до договору перевезення забезпечує проведення реєстрацiї пасажирiв та оформлення багажу iз застосуванням автоматизованих систем контролю вiдправлень (DCS).

     2. Пасажир допускається до перевезення за наявностi квитка, оформленого вiдповiдним чином, та документа, що посвiдчує особу пасажира.

     3. Реєстрацiя пасажирiв та оформлення багажу на рейси в аеропорту закiнчуються не ранiше нiж за 40 хвилин до часу вiдправлення рейсу за розкладом. Час закiнчення реєстрацiї на iнтернет-сайтi перевiзника повинен встановлюватися з урахуванням часу, необхiдного для доставки (прибуття) пасажирiв та багажу в аеропорт вiдправлення для посадки (завантаження) у повiтряне судно та проходження необхiдних перед польотом адмiнiстративних формальностей та вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, санiтарно-карантинним, ветеринарним, фiтосанiтарним та iншими видами контролю вiдповiдно до законодавства України.

     4. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою вiдправлення, пасажир повинен прибути до мiсця проведення перевiзником реєстрацiї i пропускного пункту з необхiдними для подорожi документами не пiзнiше нiж у час, визначений перевiзником (його агентом з продажу). Якщо пасажир прибуде до мiсця реєстрацiї i пропускного пункту пiсля закiнчення реєстрацiї або з'явиться без необхiдних документiв для подорожi, то перевiзник може анулювати бронювання i не зобов'язаний затримувати рейс.

     5. Реєстрацiя пасажирiв та оформлення багажу здiйснюються на пiдставi квитка та документа, що посвiдчує особу пасажира, а саме: для громадян України - паспорт громадянина України (для виїзду за кордон та повернення до України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон), проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвiдчення особи моряка, посвiдчення члена екiпажу; для iноземця та особи без громадянства, якi перебувають в Українi, - паспортний документ iноземця, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання.

     6. Перевiзник зобов'язаний здiйснювати перевiрку документiв та у разi вiдсутностi вiдповiдним чином оформлених вiз для в'їзду (транзиту) або документiв, необхiдних для подорожi, вiдстороняти особу вiд польоту. У такому випадку вiдмова вiд польоту вважатиметься добровiльною.

     7. Пiд час реєстрацiї пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прiзвище та iм'я, код IATA або код ICAO перевiзника, номер рейсу, дата та час вiдправлення, час закiнчення посадки у повiтряне судно, номер виходу на посадку i номер посадкового мiсця (за наявностi) на борту повiтряного судна.

     8. Час закiнчення посадки у повiтряне судно залежить вiд обставин вiдправлення рейсу i встановлюється перевiзником, про що пасажири iнформуються безпосередньо в аеропорту вiдправлення. Незважаючи на спосiб забезпечення посадки пасажирiв у повiтряне судно (транспортування автобусом, телескопiчним трапом або рукавом тощо) та мiсцезнаходження стоянки повiтряного судна, час закiнчення посадки пасажирiв у повiтряне судно не може закiнчуватися ранiше нiж за 10 хвилин до часу вiдправлення рейсу. У разi запiзнення пасажира на посадку в повiтряне судно перевiзник має право не приймати такого пасажира до перевезення i не зобов'язаний затримувати рейс. У разi запiзнення пасажира або неприбуття на посадку в повiтряне судно вважається, що пасажир вiдмовився вiд польоту, крiм випадкiв, якщо це сталося з вини перевiзника або суб'єкта наземного обслуговування.

     9. Пiд час реєстрацiї пасажирiв та оформлення багажу пасажир зобов'язаний пред'явити для зважування весь багаж, який передбачається для перевезення, крiм речей, зазначених у пунктi 3 глави 2 роздiлу XII цих Правил.

     10. Перевiзник або агент з обслуговування зобов'язаний зазначити у багажнiй квитанцiї квитка кiлькiсть i вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж вiдривний талон iдентифiкацiйної багажної бирки. За наявностi у пасажира квитка в електронному виглядi вiдомостi щодо кiлькостi та ваги багажу зазначаються в електронному виглядi.

     11. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до iдентифiкацiйної багажної бирки крiпиться спецiальна попереджувальна багажна бирка без номера. На речi, що перебуватимуть пiд час польоту разом з пасажиром у салонi повiтряного судна i якi дозволенi до перевезення вiдповiдно до роздiлу XII цих Правил, прикрiпляється спецiальна бирка без номера.

     12. Пiсля реєстрацiї та оформлення багажу перевiзник вiдповiдає за цiлiснiсть зареєстрованого багажу.

     13. За перевезення багажу, що перевищує встановлену перевiзником норму безкоштовного провезення, стягується плата за тарифом, встановленим перевiзником. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцiєю про оплату наднормового багажу або ордером рiзних зборiв.

XI. Вiдмова в перевезеннi пасажира та багажу для забезпечення безпеки польотiв

     1. Перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi на будь-якому етапi перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повiтряного судна, якщо така дiя необхiдна:

     у зв'язку з необхiднiстю виконання чинних законiв країни вiдправлення, прибуття або транзиту;

     на вимогу вiдповiдних державних органiв України.

     2. Для забезпечення безпеки польоту перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi на будь-якому етапi перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повiтряного судна, виходячи з власних обґрунтованих рiшень, якщо:

     психiчний чи фiзичний стан особи дає пiдстави вважати, що пасажир потребує спецiальної допомоги вiд перевiзника, яка не була замовлена або яку перевiзник не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт iншим пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або iнших пасажирiв чи власностi пасажирiв i перевiзника;

     пасажир не виконав вказiвок перевiзника, пов'язаних iз забезпеченням безпеки польоту, якостi та комфорту перевезення пасажирiв, створює незручностi для перевезення iнших пасажирiв, у зв'язку з чим перевiзник не може виконати зобов'язання перед пасажирами, якi перебувають на борту повiтряного судна;

     пасажир поводиться таким чином, що викликає сумнiви щодо забезпечення безпеки польоту пiд час перевезення, а саме демонструє агресивну поведiнку з використанням погроз стосовно iнших пасажирiв, працiвникiв перевiзника та екiпажу повiтряного судна;

     пасажир вiдмовився пройти перевiрку, яка здiйснюється працiвниками служби безпеки перевiзника, аеропорту чи вiдповiдних державних органiв;

     пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для iнших пасажирiв (багажу, вантажу) чи повiтряного судна;

     пасажиром не були сплаченi вiдповiдний тариф або збори, якi повиннi бути сплаченi;

     пасажир не пред'явив для перевiрки необхiднi для подорожi документи;

     пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;

     пасажир пiд час рейсу пошкодив квиток, iншi документи, що посвiдчують особу;

     пасажир ранiше вже вчинив одну з наведених вище дiй чи порушень i мають мiсце ознаки того, що така поведiнка може повторитися;

     квиток, пред'явлений пасажиром, не дiйсний для перевезення (у такому випадку перевiзник має право вилучити цей квиток, оголосити його недiйсним i вiдмовити у поверненнi його вартостi); придбаний в особи, яка не є перевiзником чи його агентом (у такому разi перевiзник має право вилучити цей квиток, оголосити його недiйсним i вiдмовити у поверненнi його вартостi); було оголошено втраченим, украденим, недiйсним, має пiдроблення (у такому разi перевiзник має право вилучити цей квиток, оголосити його недiйсним i вiдмовити у поверненнi його вартостi); має польотний купон, який виправлений будь-ким, крiм перевiзника (його агента з продажу), або зiпсований (у такому разi перевiзник має право вилучити цей квиток, оголосити його недiйсним i оформити дублiкат квитка); має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому iншому мiсцi зупинки на маршрутi перевезення за новим, не врегульованим згiдно з тарифними нормативами перевiзника, тарифом (перевiзник має право вилучити цей квиток, оголосити його недiйсним i повернути його вартiсть вiдповiдно до пункту 3 глави 2 роздiлу XIX цих Правил);

     особа, яка пред'явила квиток, не може iдентифiкувати себе як особу, зазначену в квитку (перевiзник має право вилучити такий квиток, оголосити його недiйсним i вiдмовити у поверненнi його вартостi);

     пасажир перебуває у станi алкогольного або наркотичного сп'янiння.

     У всiх випадках вилучення квитка перевiзник складає вiдповiдний акт, оригiнал якого надається пасажиру, а копiя залишається у перевiзника.

     3. У випадку, якщо пасажиру було вiдмовлено в перевезеннi або в подальшому перевезеннi з причин, визначених у пунктi 2 цього роздiлу, перевiзник має право повiдомити пасажира в письмовiй формi про те, що не може в будь-який час пiсля дати такого повiдомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах.

     4. Пасажир, якому вiдмовлено в перевезеннi або в подальшому перевезеннi з причин, визначених у пунктi 1 цього роздiлу, має право на примусове повернення сплачених ним коштiв згiдно з пунктами 1 i 2 глави 2 роздiлу XIX цих Правил.

     5. Пасажир, якому вiдмовлено в перевезеннi або подальшому перевезеннi з причин, визначених у пунктi 2 цього роздiлу, має право на добровiльне повернення сплачених ним коштiв згiдно з пунктом 3 глави 2 роздiлу XIX цих Правил.

     6. У разi необґрунтованої затримки пасажира, пов'язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивiльної авiацiї, перевiзник повинен забезпечити його вiдправлення наступним рейсом. Якщо пасажир вiдмовився вiд польоту через зволiкання з процедурою такого контролю, перевiзник зобов'язаний на вимогу пасажира повнiстю вiдшкодувати вартiсть квитка або невикористаної його частини.

XII. Багаж

Глава 1. Вимоги до багажу

     1. Багаж пасажира приймається до перевезення пiд час його реєстрацiї в аеропорту вiдправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в iншому пунктi реєстрацiї.

     2. Речi пасажира залежно вiд їх розмiру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

     3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися мiсця багажу вагою не бiльше нiж 23 кг. Сума трьох вимiрiв окремого мiсця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. За попереднiм погодженням з перевiзником до перевезення можуть бути прийнятi мiсця багажу з бiльшими розмiрами та вагою. Багаж, що не вiдповiдає зазначеним вимогам, має оформлятися пасажиром для перевезення як вантаж.

     4. Iнформацiя щодо максимальної кiлькостi та ваги багажу, що приймається перевiзником для транспортування без доплати, зазначається у власних правилах перевiзника та у договорi перевезення, що надається пасажиру.

     5. Перевiзник зобов'язаний вжити заходiв для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому повiтряному суднi, на якому перевозиться пасажир, i особливо якщо згiдно з чинними законами вимагається присутнiсть пасажира пiд час проведення митних процедур щодо багажу. У разi перевезення зареєстрованого багажу на iншому повiтряному суднi перевiзник зобов'язаний вжити заходiв, щоб доставити багаж пасажиру до мiсця призначення у найкоротший строк або за погодженням з пасажиром компенсувати транспортнi витрати пасажира, пов'язанi з отриманням такого багажу, згiдно з правилами перевiзника.

     6. Реєстрацiя багажу за вибором перевiзника може здiйснюватися вiдповiдно до вагової концепцiї (baggage weight concept) або поштучної концепцiї (baggage piece concept), тобто комбiнацiєю характеристик ваги, розмiру, кiлькостi мiсць.

     7. Пiсля прийняття перевiзником багажу до перевезення цей багаж переходить пiд вiдповiдальнiсть перевiзника, що пiдтверджується виданим пасажиру вiдривним талоном багажної iдентифiкацiйної бирки та багажною квитанцiєю щодо кiлькостi та ваги мiсць, якi прийнятi до перевезення.

     З часу передачi багажу пiд вiдповiдальнiсть перевiзника до моменту його видачi доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крiм випадкiв проведення його iдентифiкацiї або додаткового огляду вiдповiдними уповноваженими службами.

Глава 2. Норми безкоштовного перевезення багажу

     1. Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених перевiзником.

     2. Норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу встановлюються перевiзником залежно вiд типу лiтака, класу обслуговування та зони польоту i не можуть бути менше нiж:

     за поштучною концепцiєю - 1 мiсце багажу вагою не бiльше нiж 23 кг (50 футiв) з розмiрами мiсця (сума довжини, ширини, висоти) 158 см (62 дюйми);

     за ваговою концепцiєю - 15 кг з розмiрами кожного мiсця за сумою трьох вимiрiв не бiльше нiж 158 см.

     Дитина вiком до 2 рокiв має право перевезти безкоштовно одне мiсце багажу вагою до 10 кг (22 фунти), розмiр якого за сумою трьох вимiрiв не перевищує 115 см (45 дюймiв) за поштучною та ваговою концепцiєю. Для дiтей старшого вiку дiють тi самi правила, що й для дорослих.

     3. Пасажир має право перевезти безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу предмети, якi вiн тримає при собi i не поклав до багажу, зокрема дамська i чоловiча сумки, папка для паперу, пальто або плащ, жакет, парасолька або палиця, друкованi видання для читання пiд час польоту, харчування для дитини, що необхiдне пiд час польоту, дитяча дорожня люлька (за наявностi малюка вiком до 1 року), прогулянковий дитячий вiзок, складена iнвалiдна коляска та/або милицi. Загальна вага предметiв, за винятком iнвалiдної коляски, не повинна перевищувати 5 кг.

     4. Перевiзник має право розширити перелiк та загальну вагу предметiв, якi перевозяться безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу.

     5. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:

     речi пасажирiв незалежно вiд їх найменування, габарити яких не вiдповiдають розмiрам, наведеним у пунктi 2 цiєї глави;

     речi пасажира, якi не покладенi у валiзи, сумки, короби, незалежно вiд їх найменування та призначення вагою одного мiсця понад 23 кг;

     телевiзори, магнiтофони, радiоприймачi вагою одного мiсця понад 10 кг;

     квiти, саджанцi рослин, харчову зелень, сушенi рослини, гiлля дерев та кущiв загальною вагою понад 5 кг;

     кореспонденцiю, яка супроводжується фельд'єгерями;

     тварин (свiйських або диких), птахiв, бджiл та iншу живнiсть, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує слiпого.

     6. Перевiзник має право розширити перелiк речей, на якi не поширюються норми безкоштовного провезення багажу.

Глава 3. Заявлена цiннiсть багажу

     1. Пасажир має право заявити цiннiсть свого зареєстрованого багажу.

     2. Цiннiсть зареєстрованого багажу заявляється для кожного мiсця багажу окремо. У разi заявлення цiнностi багажу пасажир повинен сплатити встановлений перевiзником тариф.

     3. Для пiдтвердження оплати перевезення багажу iз заявленою цiннiстю перевiзник або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер рiзних зборiв або квитанцiю про оплату наднормового багажу, в якiй зазначаються пункти, мiж якими пасажир заявив перевезення iз заявленою цiннiстю.

     4. Умови прийняття до перевезення багажу iз заявленою цiннiстю та вартiсть такої послуги встановлюються перевiзником. У разi втрати такого багажу вiдповiдальнiсть перевiзника обмежується його заявленою цiннiстю, крiм випадкiв, коли перевiзник доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дiйсну зацiкавленiсть пасажира в доставцi багажу.

Глава 4. Групове перевезення багажу

     1. Пасажири, якi подорожують групою, за їх бажанням, мають право, а перевiзник зобов'язаний застосувати до цих пасажирiв суму норм безкоштовного провезення багажу. Групова норма безкоштовного провезення застосовується також до пасажирiв - членiв однiєї родини.

     2. Об'єднання стосується тiльки норм безкоштовного провезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об'єднання мiсць багажу групи пасажирiв стосується тiльки об'єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного пасажира. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всiма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирiв. При цьому в перевiзних документах кожного пасажира мають зазначатися кiлькiсть мiсць та вага його багажу.

Глава 5. Вимоги до упаковки багажу

     1. Кожне мiсце багажу повинно мати справну упаковку, яка б забезпечувала його схороннiсть пiд час перевезення та обробки i унеможливлювала заподiяння шкоди пасажирам, членам екiпажу, третiм особам, повiтряному судну, багажу iнших пасажирiв або iншому майну, а також унеможливлювала вiльний/випадковий доступ до вмiсту багажу стороннiх осiб.

     Багаж, що не вiдповiдає умовам цього пункту, до перевезення не приймається.

     Справнiсть та належнiсть упаковки багажу визначаються перевiзником.

     2. Багаж, який має зовнiшнi пошкодження, що не впливають на його цiлiснiсть пiд час перевезення та обробки i не можуть заподiяти шкоди пасажирам, членам екiпажу, третiм особам, повiтряному судну, багажу iнших пасажирiв або iншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою перевiзника. При цьому про наявнiсть та вид пошкодження багажу має бути зазначено в багажнiй квитанцiї (бирцi) перевiзником або його агентом з обслуговування, що має бути пiдтверджено самим пасажиром.

     3. Перевiзник має право вимагати вiд пасажира додатково запакувати багаж.

Глава 6. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу

     1. Речi, якi не слiд включати до багажу:

     товари, предмети, рiдкi та iншi речовини, здатнi створити значний ризик для здоров'я пасажирiв, безпеки польоту чи власностi перевiзника або iнших пасажирiв пiд час перевезення, зокрема вибухонебезпечнi, стиснутi гази, матерiали, що викликають корозiю, окисники, радiоактивнi матерiали, магнiти, легкозаймистi матерiали, отруйнi, шкiдливi або подразнювальнi речовини, а також будь-якi iншi предмети та речовини, що визначенi в "Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" (ICAO, Doc 9284-AN/905) як такi, що забороненi для перевезення на пасажирських повiтряних суднах;

     ламкi, крихкi речi та речi, якi б'ються або швидко псуються, грошi, ключi, коштовностi, електронне обладнання, фото- та вiдеотехнiку, вироби з дорогоцiнних металiв i срiбла, технiчну документацiю, дiловi документи, цiннi папери, цiннi речi, медикаменти, медичну документацiю, документи, що посвiдчують особу;

     товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з територiї якої, на територiю якої або через територiю якої здiйснюватиметься рейс;

     товари, якi є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розмiром, формою або запахом;

     живих тварин та птахiв, крiм випадкiв, передбачених у главi 2 роздiлу XIII цих Правил.

     2. Речi, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж або як вантаж за попередньою згодою перевiзника: вогнепальна зброя, амунiцiя i зброя, у тому числi антикварна вогнепальна та холодна зброя, рiжучi та колючi предмети.

     Такi речi мають бути перевiренi уповноваженими компетентними особами, належним чином упакованi та мають перевозитися з оформленням вiдповiдних документiв, що засвiдчують право на їх вивезення/ввезення та транзит до країни прямування. Забезпечення неналежного виконання зазначеної процедури покладається на пасажира.

     Предмети i речовини, забороненi до перевезення пасажирами та членами екiпажiв повiтряних суден цивiльної авiацiї, визначаються авiацiйними правилами України.

     3. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутовi речi, алкогольнi напої, нерадiоактивнi речi медичного призначення та речi для туалету i першої потреби, у тому числi ємностi з аерозолями медичного призначення й iншi речi та речовини, що дозволенi для перевезення в обмеженiй кiлькостi вiдповiдно до "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" (ICAO, Doc 9284-AN/905) та у кiлькостi, дозволенiй вiдповiдними контролюючими органами.

Глава 7. Право на вiдмову в прийманнi до перевезення багажу

     1. Перевiзник має право вiдмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо вiн належним чином не упакований у валiзи iз замками або iншi вiдповiднi контейнери, якi забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобiв обробки вантажiв.

     2. Перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi та подальшому перевезеннi як багажу речей, що визначенi в пунктах 1 i 2 глави 6 цього роздiлу, пiсля того, як дiйде висновку на пiдставi вiдповiдних документiв, що такi речi мiстять будь-якi недозволенi матерiали чи предмети. Перевiзник не зобов'язаний вiдповiдати за товари чи предмети, якi вiн вiдмовився приймати до перевезення як багаж.

     3. Перевiзник може, на бажання пасажира, перевезти речi, що визначенi в пунктах 1 i 2 глави 6 цього роздiлу як несупроводжуваний багаж (вантаж), з урахуванням вимог глави 11 цього роздiлу.

     4. Зареєстрований багаж пасажира, який не явився на посадку у повiтряне судно, пiдлягає обов'язковому вивантаженню з повiтряного судна.

Глава 8. Право на огляд

     1. З метою забезпечення безпеки польоту i вiдстеження речей, визначених у пунктах 1 i 2 глави 6 цього роздiлу, перевiзник має право вимагати вiд пасажира пройти контроль на безпеку, який здiйснюється службами авiацiйної безпеки перевiзника, аеропорту i надати багаж для огляду, а також має право оглянути чи органiзувати огляд багажу за вiдсутностi пасажира. Якщо пасажир не бажає виконати таку вимогу, перевiзник може вiдмовити в перевезеннi пасажира (багажу).

     2. Перевiзник не вiдповiдає за шкоду, заподiяну пасажиру або його багажу у разi виявлення пiд час рентгенiвського або iншого сканування предметiв, заборонених для перевезення, за винятком випадкiв недбалостi перевiзника.

Глава 9. Надлишок багажу

     1. Наднормовий багаж, негабаритний багаж та багаж вагою понад 23 кг (на одному мiсцi) приймається до перевезення тiльки за згодою перевiзника i за наявностi на повiтряному суднi вiльної для провезення ємностi, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадкiв, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з перевiзником та оплачене.

     2. Перевезення багажу понад установлену перевiзником максимальну безоплатну кiлькiсть багажу має бути оплачене пасажиром. Iнформацiю щодо такої оплати повинен надати перевiзник (його агент з продажу та/або агент з обслуговування) пiд час реєстрацiї (бронювання).

Глава 10. Оплата перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення

     1. Перевезення багажу в кiлькостi, яка перевищує норму безкоштовного перевезення, має бути оплачене пасажиром за встановленим перевiзником тарифом для сплати за наднормовий багаж, що дiє на день оформлення ордеру рiзних зборiв або квитанцiї про оплату наднормового багажу та дати вильоту згiдно з квитком. Така оплата може бути здiйснена попередньо за згодою перевiзника - пiд час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрацiї.

     2. Якщо в мiсцi вiдправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншiй кiлькостi, нiж та, що була попередньо оплачена, то рiзниця в оплатi мiж оплаченою i фактичною вагою багажу повертається пасажиру.

     Якщо в мiсцi вiдправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у бiльшiй кiлькостi, нiж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення пiсля вiдповiдної доплати.

     3. У разi перевантаження повiтряного судна чи за вiдсутностi вiльного тоннажу перевiзник, повiдомивши про це пасажира, має право вiдправити багаж наступним своїм рейсом або рейсом iншого перевiзника. Перевiзник самостiйно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.

     4. Перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi багажу через несплату пасажиром установлених перевiзником тарифiв i зборiв.

Глава 11. Несупроводжуваний багаж

     1. За бажанням пасажира i за згодою перевiзника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.

     2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення мiж тими самими пунктами, мiж якими подорожує пасажир, вiдповiдно до квитка i тiльки пiсля митного оформлення багажу самим пасажиром.

     3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авiавантажною накладною, здiйснюється згiдно з правилами повiтряних перевезень вантажiв, що затверджуються перевiзником, i оплачується згiдно з тарифами на перевезення вантажiв, встановленими перевiзником.

Глава 12. Ручна поклажа

     1. Як ручна поклажа приймаються речi, що мають вагу та габарити, встановленi перевiзником, якi дозволяють безпечно розмiстити їх у салонi повiтряного судна на багажних полицях або пiд сидiнням крiсла. Забороняється розмiщення ручної поклажi та дозволених до перевезення речей у всiх проходах салону повiтряного судна.

     2. Речi, якi не вiдповiдають установленим перевiзником вимогам щодо розмiру та ваги ручної поклажi або якi не дозволяється перевозити в пасажирському салонi повiтряного судна, вважатимуться i оброблятимуться як зареєстрований багаж.

     3. Ручна поклажа не повинна мiстити колючих та рiжучих предметiв: ножiв, ножиць, голок, спиць та iнших гострих i рiжучих предметiв. Також забороняється заносити до повiтряного судна в ручнiй поклажi будь-якi рiдини, суспензiї, креми, пасти ємнiстю бiльше нiж 100 мл (грамiв) в одному флаконi (тюбику). Загальний об'єм зазначених речовин у ручнiй поклажi, упакованих в тару ємнiстю до 100 мл (грамiв), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира.

     Предмети i речовини, забороненi до перевезення у пасажирському салонi, але дозволенi до перевезення у багажу, визначаються авiацiйними правилами України.

     4. За ручну поклажу протягом усього перевезення вiдповiдає пасажир.

XIII. Перевезення деяких категорiй багажу

Глава 1. Перевезення багажу в салонi повiтряного судна

     1. За згодою перевiзника в салонi повiтряного судна може перевозитися багаж (речi) пасажира, що потребує особливих застережних заходiв пiд час перевезення або особливих умов обробки (ламкi, крихкi речi та речi, якi б'ються i швидко псуються, кiнофотокамери, теле-, радiо-, вiдеотехнiка, зразки апаратури, музичнi iнструменти, електроннi та оптичнi прилади тощо).

     2. Речi, якi пасажир вважає не придатними для перевезення у вантажному вiдсiку повiтряного судна, приймаються до перевезення у пасажирському салонi лише за попереднiм погодженням з перевiзником. Перевезення таких речей оплачується пасажиром згiдно з правилами перевiзника та залежно вiд кiлькостi необхiдних для його перевезення пасажирських мiсць.

     3. Вага одного нестандартного мiсця багажу, що перевозиться в салонi повiтряного судна, не повинна перевищувати 80 кг, а його розмiри повиннi давати змогу розмiстити багаж на окремому (окремих) пасажирському крiслi. Упаковка багажу, що перевозиться в салонi повiтряного судна, повинна забезпечити належне його крiплення на пасажирському крiслi (крiслах) та вiдповiдати санiтарним нормам.

     4. Доставка до повiтряного судна багажу, що має перевозитися в салонi повiтряного судна, його завантаження, розмiщення в салонi повiтряного судна, розвантаження та перевезення у межах термiналiв аеропорту здiйснюються пасажиром або на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг вiдповiдним службам аеропорту.

Глава 2. Перевезення тварин (птахiв)

     1. Транспортування собак, котiв, домашнiх птахiв та iнших домашнiх тварин має здiйснюватися за умови одержання дозволу перевiзника пiд час бронювання до початку перевезення. Тварини обов'язково мають бути належним чином розмiщенi у контейнерах/клiтках i мати чиннi свiдоцтва про вакцинацiї та довiдки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Тварини повиннi бути чистi, охайнi та не мати неприємного запаху. Перевiзник має право визначати спосiб перевезення i обмежити кiлькiсть тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсi.

     2. Перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером i харчуванням, повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити вiдповiдний тариф, установлений перевiзником.

     3. Службовi собаки (собаки-поводирi), якi допомагають працiвникам державних органiв, командам рятувальникiв чи слiпим/глухим пасажирам i якi супроводжують таких пасажирiв, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами i продуктами для їх харчування.

     4. У пасажирському салонi повiтряного судна дозволяється перевозити:

     службових собак у супроводi кiнолога; собак-поводирiв для слiпих i глухих пасажирiв за умови, що на тваринах є ошийник i намордник. Службова собака, собака-поводир повиннi знаходитися бiля нiг пасажира/кiнолога;

     дрiбних тварин, маса яких разом iз засобами перевезення не перевищує 8 кг. Клiтки птахiв повиннi бути покритi щiльною свiтлонепроникною матерiєю.

     5. Тварини, маса яких iз засобом перевезення перевищує 8 кг, перевозяться тiльки в багажно-вантажних вiдсiках повiтряного судна (крiм собак-поводирiв).

     6. У разi перевезення тварин пасажир вiдповiдає за таку тварину, а також забезпечує надання необхiдних документiв, передбачених чинним законодавством. Перевiзник не вiдповiдає за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин у разi вiдмови у ввезеннi їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподiяна внаслiдок недбальства перевiзника.

     7. У разi невиконання пасажиром умов пунктiв 1 - 6 цiєї глави перевiзник має право пiд час реєстрацiї пасажира на власний розсуд приймати остаточне рiшення щодо перевезення чи вiдмови в перевезеннi тварин (птахiв).

XIV. Розклад руху

     1. Регулярнi рейси виконуються вiдповiдно до розкладу руху повiтряних суден, який складено перевiзником, опублiковано в АСБ/ГДС та розмiщено на сайтi перевiзника. За бажанням перевiзник може видавати рекламний розклад для iнформування населення.

     Перевiзник, що розмiщує данi в АСБ/ГДС, повинен гарантувати, що розмiщена ним чи надана для розмiщення в iнших автоматизованих системах iнформацiя є точною, достовiрною та вичерпною.

     2. Перевiзник не вiдповiдає за помилки й упущення в розкладах руху або iнших опублiкованих графiках рейсiв iнших перевiзникiв.

     3. Суб'єкти наземного обслуговування та/або експлуатанти аеропортiв мають право видавати об'єднаний розклад всiх авiакомпанiй, що здiйснюють рейси з/до аеропорту.

     4. Час вiдправлення рейсу i тип повiтряного судна, що зазначенi в розкладi руху або iнших опублiкованих графiках рейсiв перевiзника, за винятком часу вiдправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються i не є обов'язковою умовою договору перевезення. Перевiзник має право змiнювати час вiдправлення рейсу, про що повинен своєчасно поiнформувати пасажира.

     5. Перевiзник має право змiнювати тип повiтряного судна без повiдомлення про це пасажира.

     6. Перевiзник або суб'єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропортiв) у частинi, що стосується цього роздiлу, мають забезпечити пасажирiв в аеропорту вiзуальною та/або акустичною iнформацiєю щодо:

     часу вiдправлення та посадки повiтряного судна;

     мiсця, часу початку та закiнчення реєстрацiї на рейс;

     мiсця, часу початку та закiнчення посадки в повiтряне судно;

     затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.

XV. Скасування та затримка рейсiв

     1. Перевiзник може затримати або скасувати рейс як з комерцiйних причин, так i з причин, якi не залежать вiд нього.

     2. Перевiзник повинен ужити всiх необхiдних заходiв для уникнення затримки в перевезеннi пасажирiв i багажу.

     3. У разi дiї надзвичайних обставин перевiзник має право без повiдомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати ранiше пiдтверджене бронювання.

     В iнших випадках перевiзник або його агент з продажу зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пiзнiше нiж за три години до початку реєстрацiї.

     4. У разi затримки рейсу перевiзник зобов'язаний самостiйно або через суб'єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту) iнформувати пасажирiв доступними засобами в аеропорту вiдправлення кожнi 30 хвилин про орiєнтовний час затримки рейсу та очiкуваний час його вiдправлення.

     5. У разi затримки понад розумнi строки або вiдмiни рейсу перевiзник не пiзнiше нiж через 12 годин пiсля вiдправлення затриманого рейсу або прийняття рiшення про скасування рейсу має повiдомити уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї щодо причин затримки (вiдмiни) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам пiд час такої затримки або вiдмiни рейсу.

XVI. Права пасажирiв у разi вiдмови в перевезеннi, скасування або затримки рейсiв

Глава 1. Порядок застосування компенсацiї

     1. Положення цього роздiлу застосовуються до пасажирiв (регулярних та чартерних рейсiв), яким вiдмовлено в перевезеннi проти їхньої волi або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має пiдтверджене бронювання на вiдповiдний рейс та присутнiй для проходження реєстрацiї у час, що передбачений правилами перевiзника та письмово зазначений (включаючи електроннi засоби), або, якщо час реєстрацiї не зазначено, не пiзнiше нiж за 45 хвилин до зазначеного часу вiдправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено перевiзником або фрахтувальником повiтряного судна (туроператором) на iнший рейс, незалежно вiд причин.

     2. Положення цього роздiлу не застосовуються до пасажирiв, якi подорожують безкоштовно або за зменшеною вартiстю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна iншим пасажирам, однак цi положення мають застосовуватися до пасажирiв, яким видано квитки згiдно з програмою перевiзника для пасажирiв, якi часто лiтають (програмою лояльностi).

     3. У разi якщо перевiзник сплачує компенсацiю або надає послуги, передбаченi цим роздiлом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсацiї у порядку регресу вiд будь-якої особи, включаючи третiх осiб, зокрема за вимогами про вiдшкодування туристичним оператором або iншою особою, з якою перевiзник уклав договiр. Вiдповiдно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туристичного оператора або третiх осiб, iнших нiж пасажир, з якими перевiзник уклав договiр, вимагати вiдшкодування або компенсацiї вiд перевiзника згiдно iз законодавством.

Глава 2. Компенсацiя пасажирам у разi вiдмови в перевезеннi

     1. У разi якщо перевiзник мотивовано очiкує на вiдмову пасажирам у посадцi на рейс, вiн зобов'язаний спочатку знайти добровольцiв, готових вiдмовитися вiд свого пiдтвердженого бронювання в обмiн на узгоджену мiж пасажиром, який добровiльно вiдмовляється вiд посадки на рейс, та перевiзником винагороду.

     2. Крiм виплати винагороди, перевiзник зобов'язаний запропонувати пасажиру на вибiр:

     вiдшкодування вартостi перевезення впродовж семи днiв, яке має бути виплачене готiвкою, електронним банкiвським переказом, банкiвськими дорученнями або банкiвськими чеками чи за наявностi засвiдченої у письмовiй формi згоди пасажира у виглядi дорожнiх чекiв та/або iнших послуг, повної вартостi квитка за цiною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс бiльше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс у початковий пункт вiдправлення за першої можливостi;

     або змiну маршруту, яка повинна здiйснюватися за вiдповiдних транспортних умов: до кiнцевого пункту призначення - за першої можливостi або до кiнцевого пункту - у пiзнiший час за бажанням пасажира та за наявностi вiльних мiсць.

     3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася вiдмова у перевезеннi, до аеропорту, з якого починається запропонований перевiзником альтернативний маршрут, та вiд аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було вiдмовлено у перевезеннi, здiйснюється за рахунок перевiзника.

     4. Якщо пасажирiв, якi згоднi добровiльно вiдмовитися вiд подорожi цим рейсом, немає або їх кiлькiсть є недостатньою, перевiзник має право вiдмовити пасажиру в перевезеннi проти його волi.

     5. Якщо пасажирам вiдмовлено у перевезеннi проти їхньої волi, перевiзник має виплатити їм компенсацiю у таких розмiрах:

     250 євро - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     400 євро - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     600 євро - для рейсiв дальнiстю понад 3500 кiлометрiв.

     Пiд час визначення вiдстанi за основу береться останнiй пункт, у якому вiдмова вiд перевезення або невиконання рейсу, який було ранiше заплановано та на який заброньовано принаймнi одне мiсце, створить затримку прибуття пасажирiв у запланований час.

     6. Перевiзник має право зменшити розмiр компенсацiї, зазначеної у пунктi 5 цiєї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується замiна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:

     двi години - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв; або

     три години - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв; або

     чотири години - для рейсiв, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

     Вiдстань, зазначена в цьому пiдпунктi, вимiрюється за методом ортодромiчної вiдстанi маршруту.

     7. Виплата компенсацiї не звiльняє перевiзника вiд обов'язку запропонувати пасажиру на вибiр послуги та вiдшкодування витрат, що зазначенi у пунктi 2 цiєї глави та пунктi 5 глави 3 цього роздiлу.

Глава 3. Компенсацiя пасажирам у разi скасування рейсу

     1. У разi скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування вiдповiдно до пункту 2 глави 2 цього роздiлу та компенсацiю вiдповiдно до пунктiв 5 та 6 глави 2 цього роздiлу. Пасажир має право на компенсацiю, якщо його не поiнформовано про скасування рейсу:

     за два тижнi до запланованого часу вiдправлення; або

     у перiод не бiльше нiж за два тижнi i не менше нiж за сiм днiв до запланованого часу вiдправлення i запропоновано змiну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту вiдправлення не пiзнiше нiж за двi години до запланованого часу вiдправлення та прибути у кiнцевий пункт призначення не пiзнiше нiж через чотири години пiсля запланованого часу прибуття; або

     менше нiж за сiм днiв до запланованого часу вiдправлення i запропоновано змiну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту вiдправлення не пiзнiше нiж за годину до запланованого часу вiдправлення та прибути у кiнцевий пункт призначення не пiзнiше нiж через двi години пiсля запланованого часу прибуття.

     2. Перевiзник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо пiдстав скасування чи затримки рейсу. У разi необхiдностi забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирiв на стикувальнi рейси перевiзник за першої можливостi повинен запропонувати їм альтернативнi маршрути перевезення.

     3. Перевiзник не зобов'язаний сплачувати компенсацiю вiдповiдно до пунктiв 5 та 6 глави 2 цього роздiлу, якщо вiн може надати пiдтвердження того, що причиною скасування рейсу була дiя надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобiгти, навiть якби було вжито усiх заходiв.

     4. Доведення фактiв iнформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання мiсць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на перевiзника, його агента з продажу, туристичного оператора та iнших уповноважених органiзацiй тощо за мiсцем укладання договору повiтряного перевезення.

     5. У разi скасування рейсу перевiзником та продовження пасажиром подорожi iншим рейсом (рейсами) або за iншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:

     харчування та прохолоднi напої вiдповiдно до часу очiкування нового рейсу;

     мiсця в готелi у випадках, якщо пасажири змушенi чекати на вiдправлення впродовж однiєї або бiльше ночей чи якщо час додаткового очiкування пасажирами вiдправлення бiльший, нiж передбачалося;

     наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт;

     два телефоннi дзвiнки, або телекс-, факс-повiдомлення, або повiдомлення електронною поштою, якщо для цього є технiчнi умови аеропорту.

     6. Перевiзник повинен придiляти особливу увагу потребам пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями (iнвалiдiв) та осiб, якi їх супроводжують, а також потребам дiтей без супроводу дорослих.

Глава 4. Компенсацiя пасажирам у разi затримки рейсу

     1. Перевiзник повинен надати пасажирам за встановленими ним нормами харчування та прохолоднi напої i можливiсть здiйснити два безкоштовних дзвiнки або вiдправити телекс-, факс-повiдомлення чи повiдомлення електронною поштою, якщо для цього є технiчнi умови, у разi затримки рейсу на строк:

     двi години або бiльше вiд запланованого часу вiдправлення рейсу дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     три години або бiльше вiд запланованого часу вiдправлення рейсу дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     чотири години або бiльше вiд запланованого часу вiдправлення рейсу для всiх iнших рейсiв, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

     Якщо виконання затриманого рейсу вiдкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом i зазначеним у квитку, перевiзник повинен надати пасажирам номери у готелi, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт.

     2. Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування вiдповiдно до пункту 2 глави 2 цього роздiлу.

Глава 5. Компенсацiя пасажирам за змiну класу обслуговування

     1. Перевiзник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вiн розмiщує пасажира у класi, вищому за той, що зазначений у його квитку.

     2. Якщо перевiзник розмiщує пасажира у класi, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то вiн впродовж семи днiв повинен вiдшкодувати пасажиру:

     30 % вiд застосованого тарифу для всiх рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв; або

     50 % вiд застосованого тарифу для всiх рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв; або

     75 % вiд застосованого тарифу для всiх iнших рейсiв, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

     3. Компенсацiя за розмiщення пасажира у класi, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здiйснено пониження у класi обслуговування, методом прорейтового розподiлу.

XVII. Компенсацiя за затримку в перевезеннi багажу

     1. Компенсацiя за затримку в перевезеннi багажу встановлюється, виходячи з необхiдностi забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разi така компенсацiя обмежується сумою 50 доларiв США (або еквiвалентом в iншiй валютi).

     2. Компенсацiя пропонується пасажиру в разi неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є мiсцем постiйного проживання пасажира.

XVIII. Обов'язки перевiзника щодо iнформування пасажирiв про їх права

     1. Перевiзник пiд час реєстрацiї повинен забезпечити пасажирiв розбiрливою та чiтко видимою iнформацiєю такого змiсту: "Якщо вам вiдмовлено в перевезеннi або ваш рейс скасовано чи затримано не менше нiж на двi години, запитайте бiля стiйки реєстрацiї або пункту виходу на посадку письмове повiдомлення, в якому зазначено вашi права, зокрема стосовно отримання компенсацiї та допомоги".

     2. Перевiзник, який вiдмовляє в перевезеннi або скасовує рейс, має надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повiдомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсацiї та допомоги. Перевiзник має забезпечити таким самим повiдомленням пасажира, рейс якого затримано принаймнi на двi години. Контактна iнформацiя для направлення запитiв щодо порушення прав пасажира на компенсацiю або допомогу має також надаватися в письмовiй формi.

     3. Для iнформування глухих та осiб з погiршеним зором й iншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостiйне ознайомлення з вiзуальною чи звуковою iнформацiєю, в аеропорту вiдправлення/прибуття мають використовуватися вiдповiднi альтернативнi засоби iнформування.

XIX. Повернення коштiв

Глава 1. Загальна процедура повернення коштiв

     1. Повернення коштiв за невикористаний квиток (його частину) здiйснюється за мiсцем придбання квитка або в головному офiсi перевiзника (офiсi з продажу перевезень перевiзника) i в тiй валютi, у якiй квиток було оплачено.

     Повернення коштiв перевiзником в Українi здiйснюється в нацiональнiй валютi України. Повернення коштiв у представництвах перевiзника здiйснюється вiдповiдно до чинних законiв держави перебування.

     У разi якщо оплата була здiйснена електронними засобами переказу коштiв (банкiвською карткою), кошти повертаються на платiжну картку, з якої було здiйснено платiж за квиток.

     2. Розмiр сум коштiв, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить вiд використаного тарифу i тарифних нормативiв перевiзника та виду вiдмови вiд перевезення (добровiльна чи примусова).

     3. Повернення коштiв здiйснюється на пiдставi невикористаного (частково не використаного) перевiзного документа, ордера рiзних зборiв, квитанцiї про оплату наднормового багажу.

     4. Повернення коштiв здiйснюється:

     особi, що зазначена у квитку, - у випадку сплати за перевезення готiвкою або банкiвським переказом;

     на рахунок юридичної особи - у випадку сплати за безготiвковим розрахунком;

     на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;

     спонсору, що сплатив за перевезення, - у випадку оформлення квитка за повiдомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice - PTA).

     Повернення коштiв здiйснюється за умови пред'явлення документiв, що посвiдчують особу, та документiв, що пiдтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пунктi 3 цiєї глави.

     5. Повернення коштiв здiйснюється у день розiрвання договору перевезення (пред'явлення квиткiв до каси за мiсцем їх оформлення, отримання перевiзником iнформацiї вiд пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разi неможливостi повернути кошти у день розiрвання договору перевезення - в iнший строк за домовленiстю сторiн, але не пiзнiше нiж протягом семи днiв.

Глава 2. Повернення коштiв

     1. Примусове повернення коштiв або перебронювання без застосування штрафних санкцiй здiйснюються у випадках:

     скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира були заброньовано мiсце та оформлено квиток;

     неправильного оформлення перевiзних документiв;

     замiни класу обслуговування або типу повiтряного судна;

     неможливостi надати пасажиру мiсце вiдповiдно до бронювання;

     незабезпечення перевiзником стикування з рейсом, на який пасажир має пiдтверджене бронювання i який зазначений у тому самому квитку, що i попереднiй;

     вiдмови в перевезеннi через несплату пасажиром тарифу чи зборiв (такс) у разi змiни тарифiв або правил їх застосування порiвняно з тими, що дiяли на день вiдправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;

     використання перевiзником права вiдмови в перевезеннi з причин, що викладенi у пунктах 1 та 5 роздiлу XI цих Правил;

     хвороби пасажира або членiв його родини, що подорожують разом iз ним, за наявностi вiдповiдним чином оформленої довiдки закладу охорони здоров'я;

     в iнших випадках вiдмови пасажира вiд перевезення або вiдмови перевiзника у перевезеннi пасажира, що сталися з вини перевiзника.

     Перебронювання на iнший рейс у разi запiзнення пасажира на рейс, на який вiн має пiдтверджене бронювання, через запiзнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевiзними документами, здiйснюється без штрафних санкцiй.

     2. У випадку примусового повернення сума коштiв, що повертається пасажиру, повинна дорiвнювати:

     якщо жодна частина квитка не була використана - сумi, що дорiвнює повнiй вартостi квитка за цiною, за якою його було придбано;

     якщо була використана будь-яка частина квитка - сумi, що дорiвнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бiк та невикористанi аеропортовi збори (такси) i невикористанi збори (такси) перевiзника вiд мiсця, де сталася вiдмова вiд перевезення, до мiсця призначення. Крiм наведеного, перевiзник повинен дотримуватися правил вiдшкодування, що наведенi у главi 3 роздiлу XVI цих Правил.

     3. У випадку добровiльного повернення коштiв, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, i таке повернення дозволяється правилами застосування тарифiв, то така сума розраховується згiдно з тарифними нормативами перевiзника. Окрiм того, пасажиру повертається сума всiх невикористаних аеропортових зборiв (такс) i зборiв (такс) перевiзника.

Глава 3. Право на вiдмову в поверненнi коштiв

     1. Перевiзник має право вiдмовити в поверненнi коштiв, якщо:

     заява про це була подана пасажиром пiсля закiнчення строку чинностi квитка, визначеного у главi 4 роздiлу IV цих Правил, а також в iнших випадках, передбачених цими Правилами;

     квиток придбано за спецiальним тарифом i правилами його використання не передбачено повернення сум (у разi придбання квитка за таким спецiальним тарифом пасажир повинен бути поiнформований перевiзником (його агентом з продажу) про це пiд час бронювання i в квитку має бути зроблено вiдповiдну вiдмiтку).

     2. У випадку втрати квитка повернення коштiв здiйснює:

     авiакомпанiя - власник бланка ("перевiзник за договором") - якщо квиток було оформлено за iнтерлайн-угодою;

     авiакомпанiя - фактичний перевiзник - якщо квиток було оформлено на бланку авiакомпанiї, яка виконує рейс.

     Повернення коштiв може бути здiйснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змiнено та за ним не здiйснювалося повернення коштiв.

     3. Iз суми коштiв, що повертаються, перевiзник має право стягувати штраф (збiр), який встановлений перевiзником для таких випадкiв.

     4. Кошти за дублiкатом квитка i за втраченим квитком повертаються в претензiйному та/або судовому порядку.

     Аналогiчнi правила встановлюються для повернення коштiв у зв'язку з втратою ордера рiзних зборiв, квитанцiї про оплату наднормового багажу.

     5. Вiдмова пасажиру в поверненнi коштiв не лишає пасажира права подати претензiю до перевiзника або позов до суду.

XX. Поведiнка на борту повiтряного судна

     1. Поведiнка пасажира на борту повiтряного судна має бути такою, яка за правилами перевiзника не становить небезпеки або не загрожує iншим особам, речам, повiтряному судну або його екiпажу.

     Пасажир не має права заважати екiпажу пiд час виконання ним своїх службових обов'язкiв i повинен виконувати вказiвки командира повiтряного судна та екiпажу щодо гарантування безпеки польоту, повiтряного судна та безпечного, ефективного i комфортабельного польоту пасажирiв. Пасажир має вiдмовитися вiд поведiнки, яка може викликати або викликає протест iнших пасажирiв.

     2. З метою забезпечення безпеки польоту перевiзник має право заборонити або обмежити використання на борту повiтряного судна електронної технiки, мобiльних телефонiв, переносних комп'ютерiв, портативних магнiтофонiв, портативних радiоприймачiв, CD-плеєрiв, передавальних пристроїв, у тому числi iграшок з радiоуправлiнням, портативних рацiй тощо (за винятком приладiв штучного слуху та серцевих електрокардiостимуляторiв).

     3. На борту повiтряного судна пасажир не має права бути в станi алкогольного або наркотичного сп'янiння або пiд впливом будь-якої iншої речовини, яка може призвести до небезпеки або становити небезпеку для iнших пасажирiв, речей, повiтряного судна або його екiпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повiтряного судна дозволяється лише у кiлькостi, що пропонується перевiзником.

     4. Незалежно вiд дальностi польоту забороняється палити на борту повiтряного судна. В окремих випадках перевiзник може надати згоду палити на борту повiтряного судна у спецiально обладнаних для цього мiсцях.

     5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктiв 2 - 4 цього роздiлу, перевiзник має право вжити таких заходiв, яких вимагатиме ситуацiя i якi перевiзник буде вважати необхiдними для недопущення такої поведiнки. До таких заходiв можуть належати обмеження перемiщення пасажира повiтряним судном, висадка пасажира, вiдмова в посадцi на борт повiтряного судна в будь-якому пунктi за маршрутом перевезення i передання пасажира мiсцевим державним органам для вжиття вiдповiдних заходiв впливу.

     6. Якщо пасажир не дотримується положень цього роздiлу або дiє iншим чином, не виконуючи встановленi перевiзником правила, перевiзник має право вiдмовити пасажиру в подальшому перевезеннi та застосувати до нього заходи адмiнiстративного i цивiльно-правового впливу (притягнути до адмiнiстративної вiдповiдальностi, звернутися до суду про вiдшкодування збиткiв).

     Перевiзник вiдповiдно до положень статей 90, 91 Повiтряного кодексу України має право на пiдтримання встановленого порядку та застосування заходiв стримування стосовно правопорушникiв на борту повiтряного судна. Вiдповiднi процедури щодо здiйснення заходiв стримування розробляє кожен авiацiйний перевiзник.

     7. Якщо через заборонену поведiнку пасажира перевiзник був змушений вчинити певнi дiї, якi потягли за собою додатковi витрати, пасажир зобов'язаний вiдшкодувати перевiзнику такi витрати вiдповiдно до чинного законодавства.

XXI. Домовленостi перевiзникiв

     1. Цi Правила поширюються на перевезення, якi здiйснюються згiдно з комерцiйними угодами мiж перевiзниками (вiдомi як угоди про "спiльне використання кодiв" (codesharing), перевезення за угодою "iнтерлайн" (interline)), навiть якщо у квитку визначений iнший перевiзник, нiж той, що фактично здiйснює перевезення. Якщо iснує будь-яка така комерцiйна угода, то перевiзник (його агент з продажу) має надати пасажиру пiд час здiйснення бронювання перевезення iнформацiю про те, який перевiзник є договiрним, а який фактично здiйснює перевезення. Пiд час реєстрацiї пасажира на рейс ця iнформацiя надається фактичним перевiзником або його уповноваженим агентом з обслуговування в аеропорту вiдправлення.

     2. Якщо пасажир уклав договiр про повiтряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг перевiзник вiдповiдає перед пасажиром, яка обмежена розмiром суми, сплаченої за ненаданi послуги.

     3. Перевiзник не вiдповiдає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, наданi третiми особами, з якими перевiзник не уклав комерцiйних угод. Якщо перевiзник самостiйно передбачає та виконує операцiї з перевезення (перенесення) багажу пасажирiв, то цi Правила застосовуються i до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються перевiзником додатково, оплачує пасажир.

XXII. Послiдовнi перевiзники

     1. Перевезення, яке здiйснюватиметься кiлькома послiдовними перевiзниками, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення цi перевiзники розглядали таку операцiю як єдине перевезення i таке перевезення було оформлено складеним квитком.

     2. У разi здiйснення єдиних перевезень кожний перевiзник, який приймає до перевезення пасажирiв i багаж (вантаж), пiдпадає пiд дiю цих Правил i розглядається як одна iз сторiн договору перевезення, оскiльки такий договiр стосується частини перевезення, що здiйснюється пiд контролем певного перевiзника.

     3. Перевiзник, що видав квиток, або перший перевiзник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не вiдповiдає за недолiки у перевезеннi, що сталися на дiлянцi (дiлянках) перевезення iншого (iнших) перевiзника (перевiзникiв), у тому числi й у частинi затримки в перевезеннi пасажира чи багажу.

     4. У разi знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезеннi багажу пасажир має право подати позов до першого чи останнього перевiзника, а також до перевiзника, який виконував перевезення, пiд час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезеннi.

     5. Якщо неможливо визначити перевiзника, який здiйснював перевезення, пiд час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезеннi багажу, то вiдповiдатимуть перед пасажиром перевiзники, якi брали участь у перевезеннi, - усi разом чи кожний окремо, у межах вини кожного з них.

XXIII. Змiшанi перевезення

     1. Перiод часу повiтряного перевезення не включає будь-якi перевезення наземними, морськими (рiчковими) видами транспорту, що здiйсненi поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здiйснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачi, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслiдком подiї, що мала мiсце у перiод часу повiтряного перевезення. Якщо без згоди пасажира перевiзник повнiстю або частково замiнює перевезення, яке за договором сторiн має бути здiйснене повiтряним транспортом, на перевезення будь-яким iншим видом транспорту, таке перевезення iншим видом транспорту вважається перевезенням, що здiйснене у перiод часу повiтряного перевезення.

     2. У разi змiшаних перевезень, що здiйснюються частково повiтряним i частково будь-яким iншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 1 цього роздiлу застосовуватимуться лише до повiтряного перевезення.

     3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разi змiшаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень iншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуватимуться лише до повiтряних перевезень.

     4. Перевезення iншими видами транспорту з урахуванням пункту 1 цього роздiлу буде пропонуватися авiакомпанiєю лише як агентом такого iншого перевiзника, навiть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено пiд кодом авiакомпанiї.

     Вiдповiдальнiсть авiакомпанiї за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезеннi багажу, якi сталися у перiод перевезення такими iншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

XXIV. Повiтряне перевезення, що виконується не перевiзником за договором

     1. Положення цього роздiлу застосовуються тодi, коли особа (далi - перевiзник за договором) як основна сторона укладає договiр перевезення з пасажиром або з особою, яка дiє вiд iменi пасажира, а iнша особа (далi - фактичний перевiзник) як уповноважений перевiзник за договором здiйснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послiдовним перевiзником у розумiннi роздiлу XXII цих Правил.

     2. У разi здiйснення перевезень, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, перевiзник за договором пiдпадає пiд дiю цих Правил вiдносно всього перевезення, а фактичний перевiзник - лише вiдносно того перевезення, що вiн здiйснює.

     3. Розмiр вiдповiдальностi фактичного перевiзника i перевiзника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.

XXV. Чартернi перевезення

     1. Виконання чартерних рейсiв регламентується вiдповiдними авiацiйними правилами України. Перевiзник, що здiйснює виконання чартерних рейсiв, пiд час укладання угоди iз замовником про виконання чартерних рейсiв повинен передбачити надання послуг та вiдшкодування, що передбаченi цими Правилами.

     Квитки на чартернi рейси не дiйснi до моменту сплати перевiзнику, що фактично виконує рейс, вартостi виконання чартерного рейсу.

     Повернення сум та пiдтвердження бронювання здiйснюються вiдповiдно до умов укладеного мiж перевiзником та замовником рейсу договору.

     2. Квитки на чартернi рейси є дiйсними тiльки на перевезення у дати i на рейси, якi зазначенi у квитках. Залежно вiд наявностi вiльних мiсць замовник чартерного рейсу може змiнити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такi змiни погодженi замовником рейсу (туроператором - перевiзником за договором) з пасажирами та фактичним перевiзником (виконавцем рейсу).

     3. Квитки на чартернi рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змiнити або анулювати бронювання. Квитки на чартернi рейси, згiдно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всiх послуг (перелiт в прямому i зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелi, харчування), можуть передбачати додатковi умови i обмеження, встановленi перевiзником за договором для подорожi, який включає усi обмеження.

     4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначенi в главах 4, 5 роздiлу IV, роздiлах V, VI, главах 1, 4 роздiлу VII, роздiлi XIX цих Правил.

XXVI. Адмiнiстративнi формальностi

Глава 1. Документи для подорожi

     1. Пасажир вiдповiдає за одержання всiх необхiдних для подорожi документiв: вiз, дозволiв, довiдок тощо, а також за виконання всiх застосованих законiв щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни вiдправлення, прибуття та транзиту. Перевiзник не вiдповiдає перед пасажиром за наслiдки того, що пасажир не одержав такi документи або вiзи чи не виконав такi застосованi закони.

     2. На вимогу перевiзника пасажир має пред'явити уповноваженим особам перевiзника, представникам вiдповiдних державних органiв усi документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та iншi документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити перевiзнику зробити i залишити в себе їх копiї або будь-яким iншим чином залишити в себе данi, що мiстяться у вiдповiдних документах. Перевiзник має право вiдмовити в перевезеннi пасажиру, який не виконав застосованi закони або документи якого не оформленi належним чином.

Глава 2. Вiдмова у в'їздi в країну

     1. Перевiзник не вiдповiдає за вiдмову пасажиру у в'їздi в країну.

     2. Пасажир повинен на вимогу перевiзника або державних органiв сплатити вiдповiдний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо вiд нього вимагатиметься повернутися у мiсце вiдправлення або iнше мiсце у зв'язку з вiдмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно вiд того, чи є ця країна мiсцем призначення або транзитною країною. Перевiзник може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких ранiше сплачених пасажиром перевiзнику коштiв, що залишилися у розпорядженнi перевiзника за невикористане перевезення, або будь-яких коштiв пасажира, якi перебувають у розпорядженнi перевiзника.

     3. Перевiзник має право не повертати суми, сплаченi пасажиром за здiйснене перевезення до мiсця, де було вiдмовлено пасажиру у в'їздi, або мiсця депортацiї.

Глава 3. Вiдповiдальнiсть пасажира

     1. Якщо вiд перевiзника вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фiнансову гарантiю у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законiв, або не пред'явив необхiдних документiв для подорожi, або пред'явив пiдробленi документи чи документи, якi мiстять неправдиву iнформацiю, то пасажир повинен на вимогу перевiзника вiдшкодувати йому сплачену або депоновану суму та пов'язанi з цим iншi витрати перевiзника.

     2. Перевiзник має право використати для покриття таких витрат будь-якi ранiше сплаченi пасажиром перевiзнику кошти, що залишилися у розпорядженнi перевiзника за невикористане перевезення, або будь-якi кошти пасажира, якi перебувають у розпорядженнi перевiзника, або може вiдмовити у перевезеннi, якщо пасажир не вiдшкодував перевiзнику такi витрати.

Глава 4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та iншi види контролю

     1. Пiд час виконання мiжнародних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж i ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку i паспортний контроль, а також на вимогу митних та iнших уповноважених органiв iншi види контролю.

     2. Пiд час виконання внутрiшнiх перевезень пасажир, його зареєстрований багаж i ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку та на вимогу iнших уповноважених органiв iншi види контролю.

XXVII. Вiдповiдальнiсть перевiзника та розмiр компенсацiї за заподiяну шкоду

Глава 1. Загибель i тiлесне ушкодження пасажирiв. Пошкодження багажу

     1. Перевiзник вiдповiдає за шкоду, яка спричинила загибель або тiлесне ушкодження пасажира, тiльки за умови, що подiя, яка стала причиною загибелi або ушкодження, вiдбулася на борту повiтряного судна або пiд час посадки чи висадки пасажира.

     2. Перевiзник вiдповiдає за шкоду, заподiяну в разi знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав мiсце на борту повiтряного судна або тодi, коли перевiзник був вiдповiдальним за збереження зареєстрованого багажу, однак перевiзник не вiдповiдає за пошкодження багажу внаслiдок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числi особистих речей пасажира, перевiзник вiдповiдає, якщо шкода заподiяна з його вини або з вини його працiвникiв чи агентiв з обслуговування.

     3. Якщо перевiзник визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли вiн повинен був прибути, пасажир може пред'явити перевiзнику вимоги, що випливають з договору перевезення.

Глава 2. Вiдповiдальнiсть перевiзника за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки в перевезеннi

     1. Перевiзник вiдповiдає за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки в повiтряному перевезеннi пасажирiв та багажу, однак перевiзник не вiдповiдає за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки, якщо доведе, що вiн, його працiвники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всiх можливих заходiв для того, щоб уникнути шкоди, або що вiн (вони) не мав (мали) змоги вжити таких заходiв.

     2. Вiдповiдальнiсть перевiзника за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

Глава 3. Звiльнення вiд вiдповiдальностi

     1. Якщо перевiзник доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалiсть, неправомiрна дiя чи бездiяльнiсть особи, яка вимагає вiдшкодування, або особи, вiд якої походять її права, перевiзник повнiстю або частково звiльняється вiд вiдповiдальностi перед особою, яка вимагає вiдшкодування, у розмiрi, в якому такi недбалiсть, неправомiрна дiя чи бездiяльнiсть спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

     2. Якщо вимогу про вiдшкодування у зв'язку зi смертю або тiлесним ушкодженням, яких зазнав пасажир, заявлено особою, iншою, нiж пасажир, перевiзник так само повнiстю або частково звiльняється вiд вiдповiдальностi настiльки, наскiльки вiн доведе, що недбалiсть, iнша неправомiрна дiя чи бездiяльнiсть цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

Глава 4. Компенсацiя у випадку загибелi або тiлесного ушкодження пасажирiв

     1. Перевiзник не може виключити чи обмежити свою вiдповiдальнiсть за шкоду, яка спричинила загибель або тiлесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главi 1 цього роздiлу, сумою у розмiрi 113100 СПЗ для кожного пасажира.

     2. Перевiзник не вiдповiдає за шкоду, яка спричинила загибель або тiлесне ушкодження пасажира i сума якої перевищує зазначенi у пунктi 1 цiєї глави розмiри, за умов, зазначених у главi 1 роздiлу XXVII цих Правил, якщо перевiзник доведе, що:

     така шкода не була заподiяна через недбалiсть або iншу неправомiрну дiю чи бездiяльнiсть перевiзника або його службовцiв чи агентiв з обслуговування; або

     така шкода заподiяна виключно через недбальство або iншу неправомiрну дiю чи бездiяльнiсть третьої сторони.

     3. Перевiзник повинен негайно, але у будь-якому разi не пiзнiше нiж протягом п'ятнадцяти днiв пiсля iдентифiкацiї фiзичної особи, яка має право на отримання компенсацiї, здiйснити авансовий платiж, який не повинен бути менше нiж 16000 СПЗ.

     4. Пiд час оформлення квитка перевiзник повинен забезпечити надання пасажиру в письмовому виглядi основних положень, якi регулюють вiдповiдальнiсть перевiзника перед пасажиром та за його багаж. Крiм того, перевiзник зобов'язаний надати пасажиру письмове повiдомлення про застосованi обмеження вiдповiдальностi перевiзника щодо пасажира та багажу.

Глава 5. Межi вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки

     1. Вiдповiдальнiсть перевiзника за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки пiд час перевезення пасажирiв будь-яких рейсiв, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

     2. Вiдповiдальнiсть перевiзника у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезеннi зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мiнiмальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї) стосовно кожного пасажира. Перевiзник не несе вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну внаслiдок затримки, якщо доведе, що вiн, його службовцi та агенти з обслуговування вжили всiх заходiв, якi могли б бути необхiдними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього (них) було неможливо вжити таких заходiв.

     3. Вiдповiдальнiсть перевiзника у разi перевезення багажу iз заявленою цiннiстю визначається сумою заявленої цiнностi багажу.

     4. Зазначенi в пунктах 1, 2 та 3 цiєї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дiї чи бездiяльностi перевiзника, його працiвникiв або агентiв з обслуговування, вчиненої з намiром завдати шкоди, або через злочинну недбалiсть i з усвiдомленням того, що в результатi таких дiй може бути завдано шкоди, за умови, що в разi вчинення такої дiї чи бездiяльностi працiвника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працiвник або агент дiяв у межах своїх обов'язкiв.

     5. Межi вiдповiдальностi, установленi главами 4, 5 цього роздiлу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рiшення вiдповiдно до застосованих законiв про вiдшкодування всiх або частини судових та iнших пов'язаних iз судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числi процентiв, за винятком випадкiв, якщо сума, присуджена в порядку вiдшкодування шкоди, крiм судових та iнших пов'язаних iз судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку перевiзник письмово запропонував позивачу протягом шести мiсяцiв з дня заподiяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пiзнiшою.

Глава 6. Переведення валютних одиниць

     Суми, зазначенi в спецiальних правах запозичення, у цьому роздiлi розглядаються як такi, що стосуються спецiальних прав запозичення, як вони визначенi МВФ. Переведення таких сум у нацiональну валюту у випадку судових розглядiв або розглядiв претензiй пасажирiв вiдбувається вiдповiдно до вартостi валют у спецiальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рiшення перевiзником за претензiєю пасажира.

XXVIII. Претензiї та позови

Глава 1. Загальнi положення щодо порядку пред'явлення претензiй та подачi позовiв

     1. Будь-який позов щодо вiдповiдальностi перевiзника стосовно заподiяної шкоди при перевезеннi може бути поданий вiдповiдно до умов i меж вiдповiдальностi, якi передбаченi Монреальською конвенцiєю та чинним законодавством України, без шкоди для визначення кола осiб, що мають право на позов, та їх вiдповiдних прав.

     2. Загальна сума вiдшкодування, яка може бути одержана вiд фактичного перевiзника, який здiйснював перевезення, вiд перевiзника за договором та вiд його працiвникiв i агентiв з продажу та/або обслуговування, якi дiяли в межах своїх обов'язкiв, не може перевищувати максимального вiдшкодування, яке на пiдставi цих Правил може бути стягнуто з перевiзника за договором або з фактичного перевiзника, при цьому жодна iз зазначених сторiн не вiдповiдає в розмiрi, бiльшому, нiж межа вiдшкодування, що застосовується до цiєї особи.

     3. Якщо позов пред'явлено до працiвника перевiзника чи агента перевiзника (з продажу та/або обслуговування) у зв'язку зi шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працiвник або агент перевiзника (з продажу та/або обслуговування), якщо вiн доведе, що дiяв у межах своїх службових обов'язкiв, має право посилатися на умови та межi вiдшкодування, на якi має право посилатися сам перевiзник.

     4. Перевiзник зобов'язаний розглянути претензiю i повiдомити заявника про її задоволення чи вiдхилення з обґрунтуванням пiдстав протягом трьох мiсяцiв з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензiя, повнiстю здiйснювалося одним перевiзником.

     Якщо в такому перевезеннi брали участь iншi перевiзники, строк розгляду претензiї може бути продовжено до шести мiсяцiв з урахуванням чинних правил врегулювання претензiй такими перевiзниками.

     5. Претензiї розглядаються в порядку, установленому перевiзником. Отримавши претензiю, перевiзник залежно вiд її складностi та достатностi претензiйних документiв, вiдсутнiсть яких унеможливлює розгляд претензiї по сутi заявлених вимог, надсилає заявнику протягом 15 днiв з дати реєстрацiї претензiї повiдомлення-запит, у якому iнформує заявника про отримання претензiї, про необхiднiсть у разi потреби пред'явлення додаткових документiв i про строки розгляду претензiї пiсля одержання документiв, яких не вистачає.

     6. У випадку смертi особи, яка несе вiдповiдальнiсть, позов про вiдшкодування збиткiв подається вiдповiдно до умов цього роздiлу до осiб-правонаступникiв, якi на законнiй пiдставi представляють таку особу або розпоряджаються її майном.

     7. Будь-який позов про вiдповiдальнiсть, що стосується перевезення, яке здiйснюється фактичним перевiзником, може бути за вибором позивача подано до цього перевiзника або до перевiзника за договором чи до обох - разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з цих перевiзникiв, вiн має право iнiцiювати залучення до розгляду справи в судi й iншого перевiзника.

     8. У разi якщо перевiзник виплачує компенсацiю або надає послуги, що передбаченi цими Правилами, жодне з положень цього роздiлу нiяким чином не регламентує питання про те, чи має особа, яка згiдно з положеннями цих Правил є вiдповiдальною за шкоду, право регресу до будь-якої iншої особи.

Глава 2. Порядок висування претензiй та подачi позовiв стосовно неналежного перевезення пасажира

     1. Якщо претензiя висувається на вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок затримки в перевезеннi пасажира, сума компенсацiї обмежується сумою, що зазначена в пунктi 1 глави 5 роздiлу XXVII цих Правил. Сума претензiї має бути доведена заiнтересованою особою.

     2. Позови про вiдповiдальнiсть перевiзника щодо неналежного перевезення пасажира мають бути поданi за вибором позивача до суду за мiсцем реєстрацiї перевiзника, за мiсцезнаходженням його головного офiсу або за мiсцезнаходженням офiсу перевiзника, де було укладено договiр перевезення, в строки згiдно з чинним законодавством з дати його прибуття до мiсця призначення або з дати, коли повiтряне судно повинно було прибути до мiсця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

     Позови про вiдповiдальнiсть перевiзника щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути поданi у встановленi чинним законодавством строки без попереднього висування претензiї до перевiзника.

     3. Позов про вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну в результатi загибелi або тiлесного ушкодження пасажира, може бути подано до вiдповiдного суду на територiї держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенцiї, в якiй пасажир на момент подiї має основне й постiйне мiсце проживання й до/iз якої перевiзник надає послуги, пов'язанi з повiтряним перевезенням пасажирiв на власних повiтряних суднах чи на повiтряних суднах iншого перевiзника на пiдставi комерцiйної угоди, i в якiй цей перевiзник здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з повiтряним перевезенням пасажирiв, використовуючи примiщення, орендованi самим перевiзником чи iншим перевiзником, з яким вiн має комерцiйну угоду, або якi належать йому або такому iншому перевiзнику.

     4. Право на вiдшкодування шкоди втрачається, якщо позов про вiдповiдальнiсть не подано у строки згiдно з Монреальською конвенцiєю та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повiтряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

Глава 3. Порядок висування претензiй та подачi позовiв стосовно неналежного перевезення багажу

     1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензiй передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному станi й вiдповiдно до перевiзного документа або запису, який зберiгається iншими засобами збереження iнформацiї.

     Пасажир повинен засвiдчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) до виходу з багажного вiддiлення аеропорту.

     2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надiслати перевiзнику претензiю негайно пiсля виявлення пошкодження (втрати частини вмiсту багажу) й протягом семи календарних днiв з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезеннi багажу претензiя повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

     3. Претензiї щодо втрати багажу висуваються до перевiзника пiсля того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тiєю, коли багаж повинен був прибути до мiсця призначення. У такому випадку претензiя до перевiзника повинна бути висунута протягом двох рокiв з дати прибуття повiтряного судна до мiсця призначення або з дати, коли повiтряне судно повинно було прибути до мiсця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

     4. Будь-яка претензiя щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або вiдправлена у строки, зазначенi в пунктi 2 цiєї глави. До претензiї мають бути доданi всi необхiднi документи, що пiдтверджують права пасажира вимагати вiдшкодування залежно вiд того, щодо чого висувається претензiя, у тому числi квиток (маршрут-квитанцiю), фiскальнi чеки оплати послуг, квитанцiя про оплату наднормового багажу, вiдривний талон багажної iдентифiкацiйної бирки, акт про неналежне перевезення багажу, довiдки про затримки та iншi документи, що можуть прискорити розгляд претензiйних вимог. Сума претензiї має бути доведена заiнтересованою особою.

     5. Вiдповiдальнiсть перевiзника щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пунктi 2 глави 5 роздiлу XXVII цих Правил.

     Якщо пред'являється претензiя стосовно частково втраченого багажу, то компенсацiя розраховується, виходячи з ваги втраченого багажу та вартостi 1 кг. Вартiсть одного кiлограма вiдшкодування частково втраченого багажу розраховується, виходячи зi встановленого розмiру вiдшкодування, вiдповiдно до пункту 2 глави 5 роздiлу XXVII цих Правил та встановленої уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї мiнiмальної норми безкоштовного перевезення багажу, зазначеної у пунктi 2 глави 2 роздiлу XII цих Правил.

     6. Якщо претензiя висувається стосовно вiдшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кiлограма, то для вiдшкодування вартостi частково втраченого багажу можуть використовуватись ваговi показники, зазначенi у рекомендованiй практицi IATA 1751 (додаток А).

     7. Якщо претензiя висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсацiї пiдлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливостi подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсацiї пiдлягає її вартiсть, яку пiдтверджує зацiкавлена особа. Якщо у заявника вiдсутнi документи, якими можна пiдтвердити вартiсть пошкодженої упаковки багажу, компенсацiя здiйснюється таким самим чином, як при частково втраченому багажу.

     Перевiзник не несе вiдповiдальностi за наступнi види пошкодження багажу: зламанi колiщатка та нiжки валiз, сумок тощо; загубленi ремiнцi та петельки; незначнi потертостi або подряпини, пошкодження як результат надмiрного наповнення валiзи; пошкодження ручки валiзи або сумки; пошкодження крихких речей або продуктiв, що швидко псуються; пошкодження предметiв, якi неналежно упакованi.

     8. Якщо претензiя висувається на вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок затримки в перевезеннi багажу, сума вiдшкодування обмежується сумою, зазначеною у пунктi 2 глави 5 роздiлу XXVII цих Правил. Сума претензiї має бути обґрунтована заiнтересованою особою.

     9. За вiдсутностi претензiй у згаданi в пунктах 2, 3 цiєї глави строки при мiжнародних повiтряних перевезеннях жоднi позови до перевiзника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крiм випадкiв застосування перевiзником обману. Висування претензiй щодо неналежного перевезення багажу на внутрiшнiх рейсах здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

     10. Позови про вiдповiдальнiсть перевiзника щодо неналежного перевезення багажу мають бути поданi за вибором позивача до суду за мiсцем реєстрацiї перевiзника, за мiсцезнаходженням його головного офiсу або за мiсцезнаходженням офiсу перевiзника, де було укладено договiр перевезення, у строки згiдно з чинним законодавством з дати його прибуття до мiсця призначення або з дати, коли повiтряне судно повинно було прибути до мiсця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

     11. Право на вiдшкодування шкоди втрачається, якщо позов про вiдповiдальнiсть не подано у строки згiдно з Монреальською конвенцiєю та вiдповiдно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повiтряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

XXIX. Iнформування пасажира

     1. Положення цього роздiлу поширюються на всiх перевiзникiв та їх агентiв з продажу та/або обслуговування, якi здiйснюють оформлення квиткiв на повiтрянi перевезення на територiї України.

     2. Перевiзник (його агент з продажу) в офiсi з оформлення перевезень зобов'язаний розмiстити на видному та доступному для споживачiв мiсцi таку iнформацiю:

     своє повне найменування, мiсцезнаходження;

     копiї документiв (лiцензiї, сертифiкати, свiдоцтва) щодо здiйснення перевезень (продажу перевезень);

     телефон територiального органу у справах захисту прав споживачiв;

     книгу зауважень та пропозицiй.

     3. Перевiзник (його агент з продажу) пiд час оформлення квиткiв обов'язково повинен довести до вiдома пасажирiв таку iнформацiю:

     цi Правила;

     правила перевiзника щодо перевезень пасажирiв i багажу (агент з продажу повинен довести до вiдома пасажира правила перевезень пасажирiв i багажу того перевiзника, чий квиток застосовується, або того, який зазначений першим у квитку) - на паперових носiях у виглядi пам'ятки для пасажира (у разi продажу перевезень on-line через мережу Iнтернет - в електронному виглядi через сайт, за допомогою якого здiйснюється бронювання перевезень);

     вартiсть перевезення за вiдповiдним маршрутом - усно в пунктi продажу квиткiв пiд час бронювання (у разi продажу перевезень "on-line" через мережу Iнтернет - в електронному виглядi через сайт, за допомогою якого здiйснюється бронювання перевезень, або вказавши необхiдну iнформацiю у маршрут-квитанцiї);

     вартiсть, умови й обмеження пiд час перевезення за спецiальним тарифом - усно пiд час бронювання (у разi застосування електронного квитка - через сайт, за допомогою якого здiйснюється бронювання);

     адмiнiстративнi формальностi пiд час подорожi за вiдповiдним маршрутом - усно пiд час бронювання;

     межi вiдповiдальностi перевiзника пiд час перевезення пасажира i багажу - у квитку або маршрут-квитанцiї;

     права пасажирiв у випадку вiдмови в перевезеннi, скасуваннi або затримки рейсу;

     забороненi до перевезення речi та товари - у квитку або маршрут-квитанцiї;

     обмеження щодо перевезень пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями та необхiднiсть замовлення спецiального обслуговування пiд час бронювання.

     Перевiзник, здiйснюючи рекламнi акцiї, повинен надавати населенню повну iнформацiю щодо вартостi перевезення, яка повинна включати суму тарифу та всiх аеропортових зборiв/такс та зборiв (такс) перевiзника.

     Купуючи квиток на рейс перевiзника, пасажир беззастережно погоджується з усiма умовами договору перевезення та правилами перевезення перевiзника.

     Перевiзник зобов'язаний опублiкувати свої правила на веб-сайтi авiакомпанiї.

XXX. Забезпечення дотримання цих Правил

     1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     2. Контроль повинен забезпечувати можливiсть вiдповiдним перевiзникам, агентам з продажу, суб'єктам наземного обслуговування та експлуатантам аеропортiв довести, що вони та їх дiї вiдповiдають установленим вимогам. Цi суб'єкти повиннi бути готовi надати змогу уповноваженому органу з питань цивiльної авiацiї проводити перевiрки пiд час здiйснення операцiй з перевезення та обслуговування пасажирiв i багажу з метою демонстрацiї, що такi операцiї вiдповiдають установленим вимогам.

     3. Зазначенi перевiрки здiйснюють не частiше одного разу на рiк. Графiк перевiрок затверджується наказом уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     4. Перевiрки можуть здiйснюватись:

     за основним мiсцем дiяльностi перевiзника;

     у представництвах перевiзника;

     в аеропортах вiдправлення, транзиту та призначення;

     на маршрутi;

     за мiсцем продажу повiтряних перевезень.

     5. Перевiрки виконуються згiдно з чек-листами, затвердженими наказом уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

Перший заступник Мiнiстра

К. Єфименко

 

Вы здесь: Главная Статьи Про затвердження Правил повiтряних перевезень пасажирiв i багажу